,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “trinitatea

Un portret al lui Dumnezeu de Daniel Chamberlin


Duhul Sfânt de Raul Enyedi

Duhul Sfânt

1. Nu este o putere sau emanaţie (Ioan 16:13). Deşi cuvântul folosit pentru „duh” este feminin, pronumele este „el”, nu „ea”

Ioan 16:13
Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.

2. Este egal cu Tatăl şi cu Fiul (Matei 28:19; Ioan 14:16; 2 Cor. 13:13)

Matei 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Ioan 14:16
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume.

2 Cor. 13:13
Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi!
3. Are aceleaşi caracteristici:
a. Este veşnic (Evr. 9:14), la fel ca Fiul (Evr. 7:24-25) şi Tatăl (Ps. 90:1-2)

Evr. 9:14
cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui Dumnezeu – va curăţi conştiinţa noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui Viu!

Evr. 7:24-25
Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă. De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin4 pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.

Ps. 90:1-2
Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generaţii la rând. 2 Înainte ca să se fi născut munţii, înainte ca să fi plăsmuit pământul şi lumea, din veşnicie până în vecie, Tu eşti Dumnezeu.

b. Este adevăr (Ioan 14:16, 17), la fel ca Fiul (Ioan 14:6) şi Tatăl (Isaia 65:16)

Ioan 14:16, 17
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Isaia 65:16
Oricine va fi binecuvântat în ţară, va fi binecuvântat prin Dumnezeul adevărului şi oricine va face un jurământ în ţară, va jura pe Dumnezeul adevărului, pentru că necazurile de dinainte sunt uitate şi ascunse de ochii Mei.

c. Este omniprezent (Ps. 139:7-10), la fel ca Tatăl (Ps. 139:7-10) şi Fiul (Mat. 18:20)

Ps. 139:7-10
Unde să plec dinaintea Duhului Tău, unde să fug dinaintea feţei Tale? Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo! Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo! Purtat de aripile zorilor, mă aşez la capătul mării, dar şi acolo mâna Ta mă conduce şi dreapta Ta mă apucă.

Mat. 18:20
Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

Duhul ia parte, alături de Tatăl şi de Fiul la marile lucrări divine:
1. Creaţia a fost realizată de Dumnezeu Tatăl (Ef. 3:9), de Isus Cristos (Evr. 1:2, 10) şi de Duhul Sfânt (Gen. 1:2)

Ef. 3:9
şi să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile,

Evr. 1:2, 10
însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. Şi: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

Gen. 1:2
Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

2. Duhul şi Tatăl au fost activi în naşterea lui Isus (Luc. 1:35), la botezul Lui (Luc. 3:21-22), în lucrarea Sa (Luca 4:14) şi la înviere (Rom. 8:11)

Luc. 1:35
Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit9 „Fiul lui Dumnezeu“.

Luc. 3:21-22

După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat şi Isus. Şi, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în formă trupească, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“

Luca 4:14
Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Şi vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur. 15 El dădea învăţătură în sinagogile7 lor şi era lăudat de toţi.

Rom. 8:11
Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

3. Tatăl, Fiul şi Duhul au fost implicaţi activ în planul de răscumpărare (1 Pet. 1:1-2)

1 Pet. 1:1-2
Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia – după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

4. Credinciosul este îndreptăţit prin lucrarea Tatălui (Rom. 8:33), a Fiului (Gal. 2:16) şi a Duhului (1 Cor. 6:11)

Rom. 8:33

Cine-i va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte;

Gal. 2:16
ştim că un om nu este îndreptăţit prin faptele Legii, ci prin credinţa în Cristos Isus. De aceea şi noi am crezut în Isus ca să fim îndreptăţiţi prin credinţa în Cristos, şi nu prin faptele Legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptăţit prin faptele Legii.
1 Cor. 6:11
Şi aşa erau unii dintre voi. Dar aţi fost curăţiţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

5. Credinciosul are viaţa veşnică prin lucrarea Tatălui (1 Ioan 5:11), a Fiului (vs. 12) şi a Duhului (Rom. 8:9-11)

1 Ioan 5:11
Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.

1 Ioan 5:12
Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Rom. 8:9-11
Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţă, din cauza dreptăţii. Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

6. Credinciosul are siguranţa mântuirii prin lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului (Ef. 1:13-14).
Ef. 1:13-14
În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
7. Tatăl, Fiul şi Duhul sunt activ implicaţi în Adunare (Mat. 28:19; 1 Cor. 12:4-6; Ef. 4:4-6)

Mat. 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

1 Cor. 12:4-6
Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.

Ef. 4:4-6

Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi.