,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “Tatal

Dumnezeirea lui Cristos Isus și a Duhului Sfant


Tatal , Fiul si Duhul Sfant sunt Dumnezeu (Yahweh )

Tatal , Fiul si Duhul Sfant sunt  Dumnezeu (Yahweh )

 

 

De Aurel Munteanu : dupa o schita de Tom Ross – 27 Dec. 2012

 

 

 

1.Tatăl este recunoscut ca Dumnezeu.  Pasajele în Scriptură sunt numeroase, astfel vom cita doar două: Ioan 6:27 şi 1 Petru 1:1-2.

Ioan 6:27 : Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru* mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe** El L-a însemnat cu pecetea Lui.”

1 Petru 1:1-2 : Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin* Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

2. după* ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin** sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea† cu sângele lui Isus Hristos: Harul†† şi pacea*† să vă fie înmulţite!

 

2.Fiul este recunoscut ca Dumnezeu.

a)  El este în mod explicit numit Dumnezeu în Ioan 1:1; Rom. 9:5; 1 Tim. 3:15 („Dumnezeul cel viu” face referire la Isus);  F.A. 2.34-36 . ; Luc. 20.42-44. ; Fil.2.11. ; Tit 2.13-14 . ; Isaia 9.6. ; Evr.1.8-9 . ; Exod 23.20-21 .  şi 1 Ioan 5:20.

 

Ioan 1:1: La început era* Cuvântul, şi Cuvântul era cu** Dumnezeu, şi† Cuvântul era Dumnezeu.

 

Rom. 9:5: patriarhii*, şi din** ei a ieşit, după trup, Hristosul, care† este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

 

1 Tim. 3:15 : Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în* Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.

 

1 Ioan 5:20. : . Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El† este Dumnezeul adevărat şi†† viaţa veşnică.

 

F.A. 2.34-36 . : 34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis* Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,

35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a* făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

 

Luc. 20.2-44 : Căci însuşi David zice în cartea Psalmilor: „Domnul a zis* Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,

43. până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

44. Deci David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?”

 

Filipeni 2.11 . : . şi orice* limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

 

Tit 2. 13-14. :   aşteptând* fericita noastră nădejde** şi arătarea† slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

14. El S-a* dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe** un norod† care să fie al Lui, plin de râvnㆆ pentru fapte bune.

 

Isaia 9.6. :  6. Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi domnia† va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat††, Sfetnic, Dumnezeu*† tare, Părintele veşniciilor, Domn†* al păcii.”

 

Evrei 1.8-9 . :  pe când Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;

9. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”

 

Exod 23.20-21.  :  Iată*, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.

21. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti* Lui, pentru că nu vă va** ierta păcatele, căci Numele† Meu este în El.

 

 

3.Duhul Sfânt este recunoscut ca Dumnezeu.

2 Corinteni 3.17. :

Căci Domnul* este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

 

a) Atributele lui Dumnezeu sunt date Duhului:

 

 Eternalitatea: Evrei 9:14;

cu cât mai mult sângele* lui Hristos, care**, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine† însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va†† curăţa cugetul vostru de faptele*† moarte, ca să slujiţi†* Dumnezeului celui Viu!

 

Omniscienţa: 1 Cor. 2:10;

Nouă însă Dumnezeu ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

 

Omniprezenţa: Ps. 139:7;

Unde* mă voi duce departe de Duhul Tău

şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

 

Sfinţenia: toate pasajele aplică termenul sfânt la Duhul :

Adevărul: Ioan 16:13;

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul* adevărului, are să vă** călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Iubirea: Rom. 15:30.

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru* dragostea Duhului, să** vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

b)  Lucrările lui Dumnezeu sunt atribuite Duhului Sfânt în creaţie (Gen. 1:2).

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi* Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

 


Duhul Sfânt de Raul Enyedi

Duhul Sfânt

1. Nu este o putere sau emanaţie (Ioan 16:13). Deşi cuvântul folosit pentru „duh” este feminin, pronumele este „el”, nu „ea”

Ioan 16:13
Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.

2. Este egal cu Tatăl şi cu Fiul (Matei 28:19; Ioan 14:16; 2 Cor. 13:13)

Matei 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.

Ioan 14:16
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume.

2 Cor. 13:13
Harul Domnului Isus Cristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi!
3. Are aceleaşi caracteristici:
a. Este veşnic (Evr. 9:14), la fel ca Fiul (Evr. 7:24-25) şi Tatăl (Ps. 90:1-2)

Evr. 9:14
cu cât mai mult sângele lui Cristos – Care, prin Duhul veşnic, S-a dat pe Sine, fără pată, lui Dumnezeu – va curăţi conştiinţa noastră de faptele moarte, pentru a ne închina Dumnezeului celui Viu!

Evr. 7:24-25
Dar El, fiindcă rămâne în veci, are o preoţie permanentă. De aceea, El poate să-i mântuiască pe deplin4 pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru ei.

Ps. 90:1-2
Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generaţii la rând. 2 Înainte ca să se fi născut munţii, înainte ca să fi plăsmuit pământul şi lumea, din veşnicie până în vecie, Tu eşti Dumnezeu.

b. Este adevăr (Ioan 14:16, 17), la fel ca Fiul (Ioan 14:6) şi Tatăl (Isaia 65:16)

Ioan 14:16, 17
Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi.

Ioan 14:6
Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul şi viaţa.

Isaia 65:16
Oricine va fi binecuvântat în ţară, va fi binecuvântat prin Dumnezeul adevărului şi oricine va face un jurământ în ţară, va jura pe Dumnezeul adevărului, pentru că necazurile de dinainte sunt uitate şi ascunse de ochii Mei.

c. Este omniprezent (Ps. 139:7-10), la fel ca Tatăl (Ps. 139:7-10) şi Fiul (Mat. 18:20)

Ps. 139:7-10
Unde să plec dinaintea Duhului Tău, unde să fug dinaintea feţei Tale? Dacă mă sui în cer, Tu eşti acolo! Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-Te şi acolo! Purtat de aripile zorilor, mă aşez la capătul mării, dar şi acolo mâna Ta mă conduce şi dreapta Ta mă apucă.

Mat. 18:20
Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

Duhul ia parte, alături de Tatăl şi de Fiul la marile lucrări divine:
1. Creaţia a fost realizată de Dumnezeu Tatăl (Ef. 3:9), de Isus Cristos (Evr. 1:2, 10) şi de Duhul Sfânt (Gen. 1:2)

Ef. 3:9
şi să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine, ascunse de veacuri în Dumnezeu, Care a creat toate lucrurile,

Evr. 1:2, 10
însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. Şi: „Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

Gen. 1:2
Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

2. Duhul şi Tatăl au fost activi în naşterea lui Isus (Luc. 1:35), la botezul Lui (Luc. 3:21-22), în lucrarea Sa (Luca 4:14) şi la înviere (Rom. 8:11)

Luc. 1:35
Îngerul i-a răspuns: – Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri! De aceea Sfântul Care se va naşte va fi numit9 „Fiul lui Dumnezeu“.

Luc. 3:21-22

După ce a fost botezat întregul popor, a fost botezat şi Isus. Şi, în timp ce se ruga, cerul a fost deschis şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în formă trupească, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“

Luca 4:14
Isus S-a întors în Galileea, în puterea Duhului Sfânt. Şi vestea despre El s-a răspândit prin toată regiunea dimprejur. 15 El dădea învăţătură în sinagogile7 lor şi era lăudat de toţi.

Rom. 8:11
Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

3. Tatăl, Fiul şi Duhul au fost implicaţi activ în planul de răscumpărare (1 Pet. 1:1-2)

1 Pet. 1:1-2
Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi în Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia – după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

4. Credinciosul este îndreptăţit prin lucrarea Tatălui (Rom. 8:33), a Fiului (Gal. 2:16) şi a Duhului (1 Cor. 6:11)

Rom. 8:33

Cine-i va acuza pe cei pe care i-a ales Dumnezeu? Dumnezeu este Cel Care-i îndreptăţeşte;

Gal. 2:16
ştim că un om nu este îndreptăţit prin faptele Legii, ci prin credinţa în Cristos Isus. De aceea şi noi am crezut în Isus ca să fim îndreptăţiţi prin credinţa în Cristos, şi nu prin faptele Legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptăţit prin faptele Legii.
1 Cor. 6:11
Şi aşa erau unii dintre voi. Dar aţi fost curăţiţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

5. Credinciosul are viaţa veşnică prin lucrarea Tatălui (1 Ioan 5:11), a Fiului (vs. 12) şi a Duhului (Rom. 8:9-11)

1 Ioan 5:11
Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.

1 Ioan 5:12
Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.

Rom. 8:9-11
Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui. Dacă însă Cristos este în voi, trupul vostru este mort, din cauza păcatului, dar Duhul este viaţă, din cauza dreptăţii. Şi dacă Duhul Celui Ce L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, atunci Cel Ce L-a înviat pe Cristos din morţi le va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare, prin Duhul Lui Care locuieşte în voi.

6. Credinciosul are siguranţa mântuirii prin lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului (Ef. 1:13-14).
Ef. 1:13-14
În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
7. Tatăl, Fiul şi Duhul sunt activ implicaţi în Adunare (Mat. 28:19; 1 Cor. 12:4-6; Ef. 4:4-6)

Mat. 28:19
Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt

1 Cor. 12:4-6
Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi Duh. Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi Domn. Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi Dumnezeu, Cel Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.

Ef. 4:4-6

Este un singur trup şi un singur Duh, aşa cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde, un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tată al tuturor, Care este deasupra tuturor, prin toţi şi în toţi.