,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “omnipotența lui Cristos

Atotputernicia Domnului Isus Cristos manifestată în timpul lucrării Sale pământești

de Aurel Munteanu

În predicile trecute am văzut dragostea, dreptatea, mânia, gelozia, bunătatea, mila, omnisciența și omniprezența Domnului Cristos arătată în timpul lucrării Sale pământești în relațiile cu oamenii. Astăzi vom vedea omnipotența sau Atotputernicia Sa. 

Știm că Dumnezeu este Singurul Atotputernic. Așa este descris în comparație cu creaturile Sale. El a fost cunoscut progresiv în creația căzută sub acest atribut. Prima dată în traducerea Cornilescu, expresia apare la Avraam: „Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: «Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană…»” (Geneza, 17:1).

Expresia „Cel Atotputernic” are 60 de ocurențe în Cornilescu. De 32 de ori apare numai în cartea Iov. În N.T. are 7 ocurențe. De 5 ori apare în Apocalipsa lui Ioan, o dată în Evanghelia după Luca, 1:49 și o dată în A doua epistolă către corinteni, 6:18.

Prin Atotputernicia Sa, în Vechiul Testament se spunea despre Dumnezeu că: 

 • oamenii creșteau și se înmulțeau numeric: (Genesa, 35:11).
 • se căpăta trecere înaintea Sa: (Genesa, 43:14).
 • primeai binecuvântare: (Genesa, 49:25).
 • certa și mustra: „Ferice de omul pe care-l cearta Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.” (Iov, 5:17).
 • trebuia să-I alergi înainte în rugăciune și să-L slujești: (Iov, 8:5; Iov, 21:15).
 • El aducea vremuri de judecată și pedeapsă: (Iov, 24:1).
 • hotăra destinul celor răi: „Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște Cel Atotputernic celui nelegiuit.” (Iov, 27:13).
 • hotăra și destinul celor drepți: „Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis Cel Atotputernic din ceruri?” (Iov, 31:2).
 • dădea pricepere: „Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.” (Iov, 32:8).
 • dădea viață omului: „Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viată.” (Iov, 33:4).
 • nu călca dreptatea și nu săvârșea fărădelegea: „Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.” (Iov, 34:12).
 • le era Stâncă și Mântuitor: „își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul Atotputernic este izbăvitorul lor.” (Psalmii, 78:35).

Cu toții știm că Domnul Cristos este Dumnezeu. El nu este doar un Dumnezeu puternic ci Atotputernic. Despre El se spune:

8„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

11care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.”

17Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,

18Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor…” 

Apocalipsa lui Ioan, 1: 8,11,17,18.

El este „Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”. În Evanghelia Sa, Ioan spune despre El că este Dumnezeu implicat în creație este etern, omniprezent, omnipotent și atotțiitor (care păstrează existența a tot ce există): 

1La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

2El era la început cu Dumnezeu.

3Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

A manifestat Cristos Atotputernicia Sa în relațiile cu oamenii în timpul lucrării Sale pământești? Da. Și-a arătat Atotputernicia când:

 • a fost conceput în pântecul Mariei
 • îngerii i-au adus închinare
 • a fost ispitit 40 de zile
 • le spunea „păcatele îți sunt iertate”
 • vindecări miraculoase
 • învieri din morți
 • exorcizări
 • înmulțirea pâinilor și peștilor
 • a mers pe ape
 • în Marea Trimitere spune „toată autoritatea Mi-a fost dată în cer …”
 • a fost încărcat cu toate păcatele tuturor aleșilor 
 • a înviat și a frânt boldul morții
 • a răscumpărat cu sângele Său oameni din orice neam, limbă și seminție
 • S-a înălțat la cer (ceilalți au fost luați)
 • va domni etern peste cei răscumpărați și întreaga creație

Cum mă influențează pe mine faptul că El este Atotputernic?

 • mă simt în siguranță: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.”(Ioan, 10: 28,29)
 • mă simt încurajat și curajos: „pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.” (Epistola către evrei, 11:27b). 
 • în încercări îmi dă putere să îmi port sarcina: (Matei, 11:30).
 • dacă este în planul Său mă poate vindeca de orice infirmitate și boală
 • în slujire îmi dă bucurie, putere și izbândă
 • îmi poate da putere în slăbiciunile mele (2 Corinteni, 12:10 -Pavel știa bine ce spune).
 • mă face să aștept cu bucurie ziua Răpirii.
 • îmi va glorifica trupul într-o zi dacă ar fi să mor.

Bucurați-vă că aveți un Cristos Atotputernic. El este Dumnezeu care poate totul. Nădăjduiți în El!