,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Posts tagged “ALESII

Ioan 3.16.

Ioan 3.16.

de Aurel Munteanu 27 sept. 2017

Contextul în care este scris versetul Ioan 3.16:

– într-o discuție particulară cu unul din fruntașii Iudeilor Nicodim (Nicodemos – gr. Învingătorul poporului)

– pe fondul discuției despre nașterea din nou pe care acesta nu o înțelegea – v. 3-10.

– Domnul îl anunță pe Nicodim că mărturia Sa și a ucenicilor nu va fi primită de popor – v.11.

– în v. 12, Isus le spune chiar dacă le-ar exemplifica învățătura Lui prin exemple de pe pământ, ei tot nu vor pricepe. Cu atât mai mult nu vor pricepe dacă folosește explicații ale lucrurilor de sus.

– v.13, arată că El este singurul în măsură să-i învețe lucruri cerești deoarece de acolo a coborât

– în v.14, le dă un exemplu pământesc prin care dorește să exemplifice scopul coborâri Lui din ceruri: exemplu înălțări șarpelui de aramă din pustiu, exemplu ce avea să prefigureze jertfa Sa.

Contextul înălțării șarpelui de aramă – Nehuștan:

– poporul cârtise împotriva lui Moise că îi scosese din Egipt

– cârtiseră împotriva lui Dumnezeu batjocorind mana (o numeau mizerabilă)

– poporul răzvrătit fusese condamnat de Dumnezeu și începuseră să moară

– Moise mijlocește pentru ei și Domnul le oferă soluția salvării de la moarte: trebuiau să înalțe pe o prăjină în tabără un șarpe strălucitor

– șarpele trebuia privit ca singura soluție a lor trimisă de Dumnezeu pentru salvarea lor (nu prăjina, cine citește să priceapă)

– toți mușcații trebuiau să privească nu oricum ci cu credință, pentru a trăi. Trăiau în ciuda mușcăturii.

– șarpele a fost înălțat ca soluție în vederea salvării și nu a condamnării a celor ce priveau cu credință la el

Cu alte cuvinte, Domnul Isus îi spune lui Nicodim, în v.14, că El este soluția pentru păcatele credincioșilor, singura soluție hotărâtă de Dumnezeu.

Coborând din cer, a venit să fie înălțat pe lemn, ca oricine privește la El cu credință, să trăiască chiar dacă a fost mușcat de Satana, șarpele cel vechi (prin păcatul adamic).

– v. 15, este o aplicație a v. 14: la fel cum cei ce priveau cu credință la șarpe trăiau și erau priviți ca trăind din morți, la fel se întâmplă cu cei ce cred în Cristos – trăiesc veșnic.

– v.16, arată 3 lucruri:

1. motivul pentru care Isus a fost dat ca ,,dar” al lui Dumnezeu: dragostea Sa.

2. pentru cine a dat Dumnezeu pe Fiul Său: fiecare care crede

3. scopul pentru care a fost dat Isus ca dar al Lui Dumnezeu: să nu piară ci să trăiască etern.

Cuvântul lume (kosmon) de aici include pe fiecare care crede atât dintre evrei cât și neamuri. Cuvântul lume se referă la lumea celor credincioși (aleșii lui Dumnezeu).

Cred că aceeași idee este transmisă și de Ioan Botezătorul, când spune:

,,A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” – Ioan 1.29.

Sun incluși și credincioșii dintre neamuri deoarece vedem că de rezultatul ispășirii au avut parte și samariteni, siro-fenicieni, greci, romani, etc..

Atât Ioan Botezătorul cât și Domnul Isus nu se abat cu nimic de la exemplu dat cu șarpele din pustiu deoarece, în tabără nu erau doar evrei ci și oameni din alte națiuni – Exod 12.38:

,,O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau şi turme însemnate de oi şi boi.”

Accentul în versetul 16, nu cade pe ,,toată lumea” ca marea masă a omenirii, ci pe ,,lumea formată din fiecare credincios, evreu, grec, roman, barbar, etc…”.

Această explicație are sens privită și în lumina întregii Scripturi deoarece, în Apocalipsa 5.9-10, scrie:

Și cântau o cântare nouă și ziceau: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ!”

Cuvântul lume ( Kosmos în greacă) are multe sensuri:

1 universul ca întreg – F.A. 17.24.

2 pământ – Ioan 13.1.

3 sistemul lumesc – Ioan 12.31.

4 întreaga rasă umană – Romani 3.19.

5 umanitatea cu excepția credincioșilor – Ioan 15.18; Romani 3.6.

6 de a desemna neamurile în contrast cu evreii – Romani 11.12.

7 lumea celor credincioși – Ioan 1.29; 3.16-17; 6.33; 12.47; 1Cor.4.9; 2Cor. 5.19, etc..

Fiecare sens trebuie interpretat în textul respectiv, apoi analizat în context după care în lumina întregii Scripturi. Numai așa cred că prindem înțelesul corect al cuvântului.


T.U.L.I.P.-Ispășire Limitată

Ispășire Limitată

de Aurel Munteanu

3 feb. 2016

 

Isus Cristos moare doar pentru păcatele oilor Sale (cei aleși) sau și pentru ale celor ce vor merge în iazul de foc? Scriptura spune că Isus moare doar pentru oile Sale nu și pentru animalele necurate.

Ioan 10. 11,14-15: Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,

….. şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.

Ioan 6. 37-40: Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară:

căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.

Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.

Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Romani 5.8: Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

Galateni 1.3-4: Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!

El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

 

Doar aleșii sunt aceia care I-a primit de la Tatăl ca să le de-a viață eternă. Nu a primit întreaga lume ieșită din Adam ci doar pe unii dintre ei.

Ioan 17.2,6: după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.

Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.

 

Isus se roagă pentru toți oamenii sau doar pentru cei alesi? Isus se roagă doar pentru aceia cărora le-a luat păcatele asupra Sa.

Isaia 53.12: De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Ioan 17.9: Pentru ei Mă rog. Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi.

Ioan 17.20: Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.

 

Ca rezultat al ispășirii Sale sunt salvați toți oamenii sau doar cei aleși?

Apocalipsa 5.9: Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Matei 1.21: Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Matei 20.28: Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Isaia 53.8,11: El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

Ioan 17.24: Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.

Tit 2.14: El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

 

De ce spune Scriptura că El moare pentru toți dacă în alte pasaje spune că doar pentru unii? Se contrazice Scriptura? Nu. Cuvântul toți are 5 sensuri în Noul Testament: hapas (toți împreună), holos (întregul), hosos (cât de mult, mare, mult, lung), pas (toți, oricare, fiecare) și pantos (în întregime). Pentru a interpreta corect termenul „toti” în Biblie, trebuie luate în considerare trei reguli de bază:

  1. Termenii trebuie interpretați întotdeauna contextual, adică în limitele contextului imediat.
  2. Termenii trebuie interpretați întotdeauna comparativ, adică în lumina altor versete și fapte istorice pertinente.
  3. Termenii trebuie interpretați întotdeauna condițional, adică, luând în considerare orice condiții expuse în Biblie, ce ar încadra termenii în anumite limite.

În această lumină analizați vă rog sensul cuvântului ,,toți” din versetele aparent controversate:

Romani8.32: El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

2Corinteni 5.14-15: Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.

Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

2Petru 3.9: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.

Ioan 3:16: Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica

1Ioan 2.1-2: Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.

El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

 

La final doresc să nu trag eu concluziile ci să redau concluziile lui John Owen când a fost întrebat: ,,Pentru ale cui păcate a murit Cristos?”. El a răspuns:

,,Mânia Tatălui a fost revărsată asupra Fiului care a suferit voluntar pedeapsa pentru:

1.Toate păcatele tuturor oamenilor, sau

2.Toate păcatele unor oameni, sau

3.Unele păcate ale tuturor oamenilor.

 

Caz în care se poate spune:

a.Dacă ultimul caz este adevărat, toţi oamenii au unele păcate pentru care trebuie sărăspundă, şi deci, nici unul nu este mântuit.

b.Dacă cel de-al doilea caz este adevărat, atunci Cristos a suferit, în locul lor, pentru toate păcatele tuturor aleşilor din întreaga lume, şi acesta este adevărul.

c.Dar dacă primul caz este adevărat, atunci de ce nu sunt toţi oamenii eliberaţi de pedeapsadatorată păcatelor lor?

 

Tu răspunzi: „Datorită necredinţei.”

Eu te întreb: „Este necredinţa un păcat sau nu?”

Dacă da, atunci Cristos fie a suferit pedeapsa pentru acest păcat fie nu a suferit-o.

Dacă a suferit pentru necredinţă, de ce îi împiedică aceasta să fie mântuiţi mai mult decât celelalte păcate ale lor pentru care El a murit?

Dacă nu a suferit pedeapsa, El nu a murit pentru toate păcatele lor.”

 

Toate acestea fiind zise cred că și tu trebuie să dai un răspuns la întrebarea: ,,Pentru ale cui păcate a făcut Cristos ispășire, pentru cele ale aleșilor sau ale tuturor oamenilor?”

Dacă pare o întrebare destul de grea, privește te rog la efecte.  De la efecte caută cauza și în felul acesta o să afli răspunsul. Domnul să te călăuzească. Amin.