,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Trinitate

Tatal , Fiul si Duhul Sfant sunt Dumnezeu (Yahweh )

Tatal , Fiul si Duhul Sfant sunt  Dumnezeu (Yahweh )

 

 

De Aurel Munteanu : dupa o schita de Tom Ross – 27 Dec. 2012

 

 

 

1.Tatăl este recunoscut ca Dumnezeu.  Pasajele în Scriptură sunt numeroase, astfel vom cita doar două: Ioan 6:27 şi 1 Petru 1:1-2.

Ioan 6:27 : Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru* mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe** El L-a însemnat cu pecetea Lui.”

1 Petru 1:1-2 : Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin* Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

2. după* ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin** sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea† cu sângele lui Isus Hristos: Harul†† şi pacea*† să vă fie înmulţite!

 

2.Fiul este recunoscut ca Dumnezeu.

a)  El este în mod explicit numit Dumnezeu în Ioan 1:1; Rom. 9:5; 1 Tim. 3:15 („Dumnezeul cel viu” face referire la Isus);  F.A. 2.34-36 . ; Luc. 20.42-44. ; Fil.2.11. ; Tit 2.13-14 . ; Isaia 9.6. ; Evr.1.8-9 . ; Exod 23.20-21 .  şi 1 Ioan 5:20.

 

Ioan 1:1: La început era* Cuvântul, şi Cuvântul era cu** Dumnezeu, şi† Cuvântul era Dumnezeu.

 

Rom. 9:5: patriarhii*, şi din** ei a ieşit, după trup, Hristosul, care† este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

 

1 Tim. 3:15 : Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în* Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.

 

1 Ioan 5:20. : . Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El† este Dumnezeul adevărat şi†† viaţa veşnică.

 

F.A. 2.34-36 . : 34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis* Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,

35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a* făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”

 

Luc. 20.2-44 : Căci însuşi David zice în cartea Psalmilor: „Domnul a zis* Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,

43. până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

44. Deci David Îl numeşte Domn; atunci cum este El fiul lui?”

 

Filipeni 2.11 . : . şi orice* limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

 

Tit 2. 13-14. :   aşteptând* fericita noastră nădejde** şi arătarea† slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

14. El S-a* dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe** un norod† care să fie al Lui, plin de râvnㆆ pentru fapte bune.

 

Isaia 9.6. :  6. Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi domnia† va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat††, Sfetnic, Dumnezeu*† tare, Părintele veşniciilor, Domn†* al păcii.”

 

Evrei 1.8-9 . :  pe când Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;

9. Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.”

 

Exod 23.20-21.  :  Iată*, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum şi să te ducă în locul pe care l-am pregătit.

21. Fii cu ochii în patru înaintea Lui şi ascultă glasul Lui; să nu te împotriveşti* Lui, pentru că nu vă va** ierta păcatele, căci Numele† Meu este în El.

 

 

3.Duhul Sfânt este recunoscut ca Dumnezeu.

2 Corinteni 3.17. :

Căci Domnul* este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

 

a) Atributele lui Dumnezeu sunt date Duhului:

 

 Eternalitatea: Evrei 9:14;

cu cât mai mult sângele* lui Hristos, care**, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine† însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va†† curăţa cugetul vostru de faptele*† moarte, ca să slujiţi†* Dumnezeului celui Viu!

 

Omniscienţa: 1 Cor. 2:10;

Nouă însă Dumnezeu ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

 

Omniprezenţa: Ps. 139:7;

Unde* mă voi duce departe de Duhul Tău

şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

 

Sfinţenia: toate pasajele aplică termenul sfânt la Duhul :

Adevărul: Ioan 16:13;

13. Când va veni Mângâietorul, Duhul* adevărului, are să vă** călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Iubirea: Rom. 15:30.

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru* dragostea Duhului, să** vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,

b)  Lucrările lui Dumnezeu sunt atribuite Duhului Sfânt în creaţie (Gen. 1:2).

Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi* Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.

 


Eternitatea , omniprezenta , omnipotenta si imuabilitatea Lui Cristos Domnul

Eternitatea , omniprezenta , omnipotenta si imuabilitatea Lui Cristos Domnul

 

Dupa o schita de Tom Ross

Astern aceste versete in pagina pentru  cei care cauta sa inteleaga in oarecare masura , atributele Domnului Isus Cristos.  Nu ca El ar avea nevoie sa fie aparat de cineva , ci cu gandul ca altii sa nu se mai osteneasca  sa le caute ca .

Versete care arata  : eternitatea , omniprezenta , omnipotenta si imuabilitatea Lui Cristos Domnul :

 

Eternalitatea: Ioan 1:1 (Cuvântul deja exista la începutul creaţiei);

Ioan 1.1.

La început era  Cuvântul, şi Cuvântul era cu  Dumnezeu, şi  Cuvântul era Dumnezeu .

 

Omniprezenţa: Mat. 28:20 (prezent cu toate adunările de pe pământ în acelaşi timp) şi Efes. 3:21.

Mat. 28:20 . : Şi învăţaţi-i* să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Efes. 3:21. : a Lui* să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

 

Omnipotenţa: Mat. 28:18; Apoc. 1:8 (Isus este numit „Cel Atotputernic”) ; Auto-existenţa: Ioan 5:26;

Mat. 28:18. :  Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată* în cer şi pe pământ.

 

Apoc. 1:8 : „Eu* sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce** este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

 

Ioan 5:26.: Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.

 

Imuabilitatea:   Evrei 13:8;   Adevărul: Ioan 14:6;   Iubirea: 1 Ioan 3:16;   Sfinţenia: Luca 1:35; Evrei 7:26.

 

Isus  nu se schimba :

Evrei 13:8. Isus Hristos este acelaşi* ieri şi azi şi în veci!

 

El nu se schimba ca si Adevar , Iubire , Sfintenie .

Adevărul :

Ioan 14:6 :  Isus i-a zis: „Eu sunt Calea*, Adevărul** şi Viaţa†. Nimeni†† nu vine la Tatăl decât prin Mine.

 

Iubirea:

1 Ioan 3:16 : Noi am cunoscut* dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.

 

Sfinţenia:

Luca 1:35 : Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt* Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul** lui Dumnezeu.

Evrei 7:26. : Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt*, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi** înălţat mai presus de ceruri,


Cristos Domnul este omniscient

Cristos Domnul este omniscient

 

 

 

 

Omniscienţa  Domnului Isus Cristos  reiese din urmatoarele versete : Mat. 9:4; Ioan 2:24-25; 16:30;          1 Cor. 4:5 şi Col. 2:3;

 

Mat. 9:4:

4. Isus, care le cunoştea* gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?

 

Ioan 2:24-25 :

24. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.

25. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El* însuşi ştia ce este în om.

 

Ioan 16:30 :

30. Acum cunoaştem că* ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem** că ai ieşit de la Dumnezeu.”

 

1 Cor. 4:5 :

5. De aceea* să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care** va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci†, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu.

Col. 2:2- 3 :

2. pentru ca* să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi** în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoascㆠtaina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,

3. în* care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.