,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

apostazie

Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi – Apoc.2:4.

Dar ce am împotriva ta este că

 ți-ai părăsit dragostea dintâi

Apocalipsa 2:4.

De Raul Enyedi

Scrisoarea către Adunarea din Efes (2:1-7)

Ce este dragostea dintâi?

Obiectul dragostei lor este clar Mântuitorul, Mirele. În urmă cu câteva decenii, Pavel descria relația dintre Cristos și Adunare în termeni similari cu relația de dragoste dintre un soț și o soție (Efes. 5:23-33). Ultimul verset din Efeseni (6:24) vorbește despre iubirea lor pentru Domnul Isus. Mustrarea Mirelui pentru Mireasa Lui din Efeseni este că și-a părăsit dragostea dintâi. Dragostea lor nu mai este la fel de intensă, mai entuziastă ca la început.

Relația dintre Dumnezeu și Israelul național, în VT, este prezentată ca o relație dintre un soț și o soție. În acest context, iubirea dintâi era iubirea resimțită la început, pasiunea pentru El, părtășia cu El (Ier. 2:2, Osea, 2:15), care ducea la urmarea Lui cu bucurie, necondiționat.

Deci, dragostea dintâi înseamnă intensitatea de la început a iubirii, entuziasmul, pasiunea, căldura iubirii și a părtășiei cu Domnul, care le motiva faptele de ascultare față de El și de slujire față de frați.

„Ți-ai părăsit” – termenul este unul des întâlnit în NT și tradus în mai multe feluri în diferite contexte. Înseamnă a lăsa în urmă, a abandona. Nu înseamnă că adunarea nu mai avea deloc dragoste pentru Cristos (și față de frați, căci cele 2 sunt legate), dar că a abandonat acea iubire inițială, atenția ei concentrându-se pe altceva.

Adunarea este lăudată pentru 2 categorii de calități pe care le are în prezent.

 1. faptele ei, osteneala (ceva care provoacă oboseală extremă, trudă foarte grea), răbdarea (a sta sub povară, a nu da înapoi, a rezista), perseverența, suferința (sau purtarea poverii) din cauza Numelui lui Isus, fără să obosească din cauza acestor greutăți prelungite. Ne putem imagina această adunare ca o soție care întâmpină multe greutăți, dar se achită cu stoicism de ele, pentru că aceasta este datoria ei. Sau ne putem imagina atitudinea unui soldat care se achită de îndatoriri și își îndeplinește ordinele cu conștiinciozitate și hotărâre îndârjită. Nu conteză cât suferă, nu contează ce preț trebuie să plătească, el se va achita de îndatoriri până la capăt.
 2. Domnul laudă adunarea pentru că nu tolerează pe cei răi (păcătoși, ipocriți), pe predicatorii mincinoși (apostolii falși), pe care îi confruntă și îi demască public. Ei urăsc și faptele nicolaiților, pe care și Cristos le urăște. Deci, ei iubesc adevărul și îl apără în mod activ și urăsc erezia și falsul, separându-se de cei păcătoși și de eretici. Imaginea de aici este a unor oameni care iau poziții ferme pentru adevăr și nu tolerează niciun compromis.

Acestea sunt lucrurile bune, pe care Domnul le recunoaște și le laudă în adunare. Dar, în ciuda lor, le lipsește ceva: dragostea dintâi. Părăsirea dragostei dintâi înseamnă cădere (adu-ți aminte de unde ai căzut). Aceasta înseamnă atât cădere de la ceva mai înalt la ceva inferior, dar se traduce și prin eșec.  Trebuie să se cerceteze, să identifice punctul în care au început să părăsească iubirea dintâi, și să se întoarcă acolo (să se pocăiască). Dacă nu vor face așa, și vor continua să rămână în starea aceasta, Mirele îi avertizează că vor pierde prezența Lui, vor sfârși în apostazie.

Semnul pocăinței lor este că vor face „faptele dintâi”. Aceste fapte dintâi dovedesc dragostea dintâi. Care sunt acele fapte?

În primul rând, care nu sunt ele?

Nu sunt faptele pe care ei le fac în prezent, pe care Domnul le recunoaște ca bune (faptele, osteneala, purtarea poverii curente). Nici modul în care ei apără credința, demascând erezia. Acestea nu sunt faptele dintâi. De ce? Pentru că ei le fac în prezent (Domnul recunoaște aceasta). După ce termină de enumerat lucrurile bune din prezent, El spune, „dar ce am împotriva ta este că…”. Nu are împotriva lor ce a spus deja, din contră, acestea sunt lucruri bune. Deci, faptele dintâi sunt diferite de cele deja enumerate. De ce este important aceasta? Pentru că perseverarea doar în aceste fapte (apărarea doctrinei și îndeplinirea sarcinilor cu răbdare și conștiinciozitate) nu îi va feri de îndepărtarea sfeșnicului.

Pocăința lor nu însemna să urască mai mult faptele nicolaiților, să demaște mai mulți apostoli falși. Aceasta făceau deja, și nu era suficient. Dacă s-ar fi concentrat doar pe acestea, ar fi ajuns să își piardă sfeșnicul. Nu pentru că făceau acestea, ci pentru că pe celelalte le lăsau nefăcute.

Deci, este greșit să spunem că faptele dintâi, care dovedesc dragostea dintâi, sunt calitățile enumerate în v. 1-3 și 6. Termenul „dar” sau „totuși” este folosit pentru a contrasta ceea ce s-a spus sau starea care ar fi trebuit să o aibă cu ceea ce erau în prezent (2:14, 2:20, 3:4 – totuși; 3:16, chiar și 2:9). Și în 2:4, „dar” pune în contrast ceea ce are Domnul împotriva adunării cu ceea ce nu are împotriva ei (v. 2-3 și 6). Deci, orice ar însemna faptele dintâi și dragostea dintâi, ele sunt diferite de calitățile menționate deja.

Ei trebuiau să continue în ele, dar pe lângă acestea să facă faptele dintâi, motivate de pasiunea și ardoarea dragostei dintâi pentru Mire.

Care sunt aceste fapte dintâi? Dacă înțelegem prin dragostea dintâi iubirea de început pentru Domnul a efesenilor, atunci trebuie să vedem cum au fost ei la începutul lor. Putem afla aceasta privind în special la Epistola către Efeseni, căci acolo Pavel nu îi avertizează în mod similar ca acum, în Apocalipsa.

Efeseni, capitolul 1:

v. 15-16: De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.

capitolul 3:

v. 16-19 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

capitolul 4

v. 1-3: Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii.

v. 15-17 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste. Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor,

v. 22-32  cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora. „Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

Capitolul 5

v. 2-4   Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.

v. 9-11 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.

v. 15-21  Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos.

Capitolul 6

v. 10-11 Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în* puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.

v. 13-18  De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii.

Ce se vede din aceste afirmații și îndemuri ale lui Pavel către această primă generație a adunării din Efes este credința lor puternică în Cristos, devotamentul lor pentru El, dragostea pe care o au pentru El, ca o soție, supunându-se Lui în toate, insistența pe rugăciunea și comuniunea cu El și iubirea lor pentru toți sfinții.

Care este diferența între prima generație, care făcea aceste fapte dintâi și generația din timpul lui Ioan care este mustrată că a părăsit dragostea dintâi? O diferență este aceea de motivație.

 • Putem să ne implicăm în fapte bune, să vedem lucrarea lui Cristos ca o îndatorire și să uităm că ceea ce trebuie să ne motiveze este de fapt nu obligația, nu simțul datoriei, ci dragostea pentru Mirele nostru.
 • Putem să apărăm adevărul și să demascăm minciuna din dragoste pentru adevăr, nu neapărat din dragoste pentru Mire. Acesta este un pericol real.
 • Iubirea față de un sistem de doctrină, chiar și față de cel mai curat, nu este totuna cu iubirea față de Cristos. Iubirea față de El este o iubire concretă, față de o persoană. Este o iubire relațională. Iubirea față de o doctrină este o iubire abstractă, nerelațională. Pot iubi o doctrină, dar aceasta să mă lase rece față de cei din jurul meu. Dar nu-L pot iubi pe Cristos ca persoană și să nu Îi iubesc pe aceia în care Cristos locuiește. Acesta este unul din pericolele pentru care sunt avertizați cei din Efes. Totul trebuie făcut din dragoste pentru Cristos și din dragoste pentru frații mei. Rabd și sufăr și mă trudesc pentru că în felul acesta îmi arăt dragostea pentru Domnul. Caut să cresc în adevăr și îl apăr deoarece este Cuvântul Preaiubitului meu. Toate acțiunile și atitudinile noastre trebuie să aibă ca și cauză iubirea față de Domnul, și, implicit, iubirea față de frați.

Dar aceasta nu este totul. Domnul nu le spune doar să se pocăiască în privința atitudinii lor, a motivației pentru care fac aceleași lucruri. Nu le spune să facă doar lucrurile pentru care îi laudă dar să aibă motivația corectă. Le spune să facă faptele dintâi. Pe lângă ceea ce făceau acum, trebuiau să facă acele fapte pe care le făceau la început, dar acum nu le mai fac. Când comparăm ceea ce făceau în Apocalipsa 2 cu ceea ce făceau sau erau îndemnați să facă în Efeseni, vedem că ceea ce nu mai este menționat în această generație este acea intimitate cu Domnul, creșterea în cunoașterea experimentală a Lui (aprofundarea în ea – lărgimea, adâncimea, înălțimea ei), dar și aspectul relațional, părtășia, iubirea față de Domnul manifestată prin iubirea față de frați. Ca atitudini, lipsește bucuria și entuziasmul. La acestea trebuie să se întoarcă în timp ce continuă să apere credința și să persevereze în îndatoririle lor, cu răbdare, cum fac și acum.


Legătură

Scrisoare deschisă către Biserica Sfânta Treime din București

Scrisoare deschisă către Biserica Baptistă Sfânta Treime din București

 

Draga biserică, fraților păstori și membri ai Comitetului,

 

 

Îmi revine sarcina -dar, ca datorie de conștiință, un obiectiv important de realizat -de a vă adresa această scrisoare deschisă. Prin intermediul acestei scrisori doresc să-mi exprim convingerea mea proprie și doresc să aflu care este poziția oficială a Bisericii Sfânta Treime vis-a-vis de mărturisirea de credință și statutul Uniunii Bisericilor Creștine Baptistedin România în ce privește începuturile adunărilor baptiste și originea acestora. Motivele ce m-au determinat să scriu această scrisoare sunt descrise în cele ce urmează.

 

Citește în continuare aici:

 

Dă clic pentru a accesa Scrisoare%20deschisa%CC%86%20ca%CC%86tre%20Biserica%20Baptista%CC%86%20Sfa%CC%82nta%20Treime%20din%20Bucures%CC%A6ti.pdf


Semnele apostaziei

Semnele apostaziei

de Aurel Miclea Jr.

Predică rostită la Conferința Adunării Baptiste Harul Suveran 2011

 

 

 

 

 

PRIMA PARTE

 

 

 

 

Mie poate îmi revine cea mai dificilă parte a mesajului și anume

,, Semnele Apostaziei ” . Nu este de jucat cu apostazia și până la urmă fiecare Adunare locală oricât de mică sau de mare ar fi este expusă pericolului apostaziei . Vorbeam cu câteva săptămâni în urmă și Raul ne spunea că nici noi ca Adunare nu ar trebui să ne culcăm pe o ureche și nu ar trebui să credem că nouă nu ni se poate întâmpla .

 

Nu cred că cineva care este conștient de pericolele care pândesc o Adunare , ar putea să spună , doar nouă nu ni se poate întâmpla , la restul , la toți li se poate întâmpla să apostazieze să cadă într-un anumit păcat al apostaziei , dar noi suntem scutiți . Și spun aceasta pentru că , vreau să fac o scurtă introducere și anume , apostazia începe încă cu începutul Adunării , încă cu viața apostolilor . De pe vremea lor existau , unele grupări în Adunări care aveau tendințe de apostazie și care chiar apostaziază trăgând după ei și pe unii frați din Adunări sau anumiți conducători care printr-o conducere dictatorială , reușesc să ducă Adunarea întreagă în apostazie .

 

Dacă pericolele existau încă din vremea Adunării primare , cu siguranță există și astăzi pentru noi . Mai mult decât atât apostolii avertizează Adunările că procesul acesta de apostazie o să îi amenințe și după dispariția lor , după plecarea lor la Domnul . Pentru aceasta o să deschidem Scripturile la Galateni capitolul unu și o să citim de la versetul șase la șapte :

,, Mă mir că treceți așa repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Cristos la o altă evanghelie , nu doar că este o altă evanghelie dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Cristos ” .

Bineânțeles că în contextul imediat Pavel face referire în special la iudaizatori , la cei care impuneau Legea în fata harului , făceau harul insuficient , îl făceau mic în comparație cu faptele Legii și cu o mântuire obținută și prin Cristos dar tot odată și prin faptele Legii . Și aceasta înseamnă că răsturnau evanghelia spune apostolul . Mai mult decât atât este o altă evanghelie și termenul aici este ,, heteron ” și aceasta înseamnă că este o evanghelie nu de aceeași natură , asemănătoare cu o evanghelie diferită ca natură și calitate . O altă evanghelie .

 

Pentru cei credincioși și evanghelia pe care apostolii au propovăduit-o , pentru cei credincioși exista o singură evanghelie valabilă – evanghelia harului lui Dumnezeu . Aceasta înseamnă evanghelia harului mântuirii prin jertfa Domnului Isus Cristos prin har și fără de fapte , fără faptele Legii , fapte care nu mântuiau pe nimeni .

Aceștia bineînțeles că se pretindeau lucrători ai dreptății , lucrători ai evangheliei și tulburau prin activitatea lor Adunările locale . Atacul acesta până la urmă este prezent și astăzi . Avem și astăzi grupări care atacă harul în folosul faptelor , fapte fie că sunt fapte după legea Vechi Testamentară , fie că sunt fapte care ar trebui să fie harul plus , Cristos plus : una , două , trei , patru , acum depinde câte găsesc fiecare , unii găsesc și mai multe .

 

Al doilea atac încă din timpul vieții apostolilor , era atacul împotriva persoanei Domnului Isus Cristos și pentru aceasta o să citim un verset de la 1Ioan 2.29 . :

,, Copilașilor este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit , are să vină Anticrist , să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști . Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă . Ei au ieșit din mijlocul nostru dar nu erau dintre ai noștri , căci dacă erau dintre ai noștri , ar fi rămas cu noi , ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri . ”

Aceasta spune apostolul și arată împotrivitorii , îi demască de fapt împotrivitorii lui Cristos . Bineînțeles că Îi atacă persoana Domnului Isus după cum am citit și urmează versetul din 1 Ioan 2. 22 . :

,, Cine este mincinosul dacă nu cel ce Tăgăduiește că Isus este Cristos ? Acela este Anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe fiul .”

Bineânțeles că există un Anticrist final pe care îl cunoaștem cu toții din cartea Apocalipsei , dar până la el există o grămadă de valuri de alți anticriști mai mici care într-un fel sau altul pregătesc calea marelui Anticrist , Anticristului final ca să spun așa . Dar Pavel avertizează cu privire la ei și face Adunarea să fie alertă cu privire la cei ce vorbesc împotriva persoanei Domnului Cristos ca nefiind Dumnezeul întrupat ci fiind doar un om . Poziția aceasta o găsim printre bisericile , printre grupările religioase de astăzi . Interesant este faptul că toți aceștia au ieșit spune versetul din mijlocul nostru .    Erau dintre cei care erau membri într-o Adunare , dintre cei care trebuiau să țină de dreapta învățătură a apostolilor . Ieșiseră din grupul de ucenici care crezuseră harul , care crezuseră adevărul . Pericolul era unul eminent . Bineânțeles că trebuie luat în considerare faptul că la momentul respectiv ei nu aveau Scriptura completă așa cum o avem noi astăzi ci aveau învățătura apostolilor , aveau profețiile vechi testamentare și în același timp aveau călăuzirea Duhului Sfânt și vorbirea prin profeții pe care îi dădea Domnul pentru Adunare .

 

Mai exista încă un atac , atacul contra egalității între membrii Adunării . Atacul acesta de asemenea îl regăsim și astăzi și exista încă din timpul vieții apostolilor și pentru aceasta o să citim 3 Ioan 9- 10 . :

,, Am scris ceva Adunării dar Diotref căruia îi place să aibe întâietate între ei , nu vrea să știe de noi . De aceea când voi veni , îi voi aduce aminte de faptele pe care le face căci ne clevetește cu vorbe rele . Nu se mulțumește cu atât dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce vor să îi primească și îi dă afară din Adunare . ”

 

Iată avem în versetul pe care l-am citit , primul păstor dictator . Primul păstor care făcea ce vroia el în Adunarea care ar fi trebuit să fie a lui Cristos . Se pare că nici unul din membrii Adunării nu avea curajul să se impună . Membrii erau speriați probabil de Diotref care tăia și spânzura și nu lăsa pe nimeni să aibe o opinie diferită de cea a lui . Diotref făcea legea în Adunare și aceasta înseamnă că Adunarea nu mai era a lui Cristos , era a lui Diotref . Din moment ce învățătura sănătoasă pe care apostolii o propovăduiau nu mai avea acces. Vă dați seama că interzicea membrilor Adunării lui , să-i primească pe frații trimiși de apostoli . Până aici mergea răzvrătirea și apostazia lui încât se băga și în viața personală a membrilor Adunării .

Versetul spune : ,, îi place să aibe întâietatea , iubește să fie primul , îi place să aibe proeminența . Pentru aceasta trăia . Și astăzi găsim oameni care disprețuiesc Adunarea lui Cristos și vor să aibe întâietatea , vor ca să fie primii și să facă ce vor ei acolo . Domnul Cristos nu admite concurența în cadrul Adunărilor Lui . Domnul Cristos este Capul Adunării , Dătătorul de Lege și oricine acceptă ca un om să fie lider să fie conducător în afară de Cristos , înseamnă că a căzut de la dreapta credință , înseamnă că a apostaziat .

 

În afară de lucrurile care se întâmplau în Adunare în timpul vieții apostolilor , apostolii văd și pericole care pândeau Adunarea în viitor și pentru aceasta ei avertizează pe creștinii din vremea lor și în mod specific Adunările din vremea lor cu privire la pericolele care îi pândeau după despărțirea de ei . Apostazia nu este o stare care durează doar pentru o generație sau care apare pentru câțiva ani după care dispare . Apostazia este un pericol care pândește Adunarea generație după generație și de aceasta îndemnurile la veghere sunt indicatoare întotdeauna și de aceasta Adunarea trebuie să fie pregătită în primul rând doctrinar ca să facă față atacurilor venite nu numai din exterior ci și din interior : ,, Căci s-au ridicat dintre noi ” spune Scriptura .

 

Pentru aceasta o să citim câteva profeții să le spunem despre apostazia care avea să vină . În F.A. 20 . 29-31. :

,, Știu bine că după plecarea mea , se vor vârî între voi lupi răpitori , care nu vor cruța turma ; și se vor scula din mijlocul vostru oameni , care vor învăța lucruri stricăcioase , ca să tragă pe ucenici de partea lor .”

În primul rând lucruri stricăcioase care abat de la învățătura adevărată de la învățătura sănătoasă predicată de Pavel și de ceilalți apostoli . Lupii răpitori așa cum îi numește Pavel , aveau atacurile îndreptate asupra două lucruri : evangheliei harului și Împărăției lui Dumnezeu . Cam acestea sunt principalele vizate de atacurile lor .

Apariția schismelor a ruperilor sunt din interiorul Adunării. De obicei din cauza ne vegherii și diferențelor de doctrină . Cei mai mulți interpretează cum vor ei anumite texte scripturale și nu se supun Adunării . Până la urmă este vorba de supunere față de Adunare și fața de învățătura pe care Adunarea a primit-o atunci când a fost înființată când a fost stabilită.

 

Mai citim de asemenea în 2Tes. 2.3. : ,, Nimeni să nu vă amăgească în vre-un chip ; căci ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperii omul fărădelegii , fiul pierzării ” . Aici avem într-un fel definiția apostaziei . Atunci când apostolul vorbește despre lepădarea de credință folosește cuvântul ,, apostasia ” și aceasta înseamnă lepădare voită în cunoștință de cauză de adevăr . Este de înțeles atunci când nu cunoaște adevărul și din neștiință la fel cum spune Pavel , a prigonit Adunarea lui Cristos , fără să știe din râvnă pentru Dumnezeu dar fără să aibe toate informațiile . Dar este cu totul altceva când faci un lucru rău , voit în cunoștință de cauză , întorcându-te de la adevăr cu toate puterile spre minciună , spre altceva , spre altă evanghelie diferită de cea care ai primit-o .

 

Cornilescu prinde bine sensul cuvântului de răzvrătire de împotrivire voită . Aici bine înțeles că ei sunt avertizați , Adunarea despre venirea zilei Domnului . Încă de atunci erau mulți care spuneau : ,, Domnul vine , vine acum , am hotărât data ” . De-a lungul istoriei au fost foarte mulți care anunțau așa alarmist venirea Domnului , sfârșitul lumii ș.a.m.d. . Văd mai nou că și canalele de știință anunță sfârșitul lumii , anunță un anumit apocalips unde toată civilizația ia sfârșit . Nu cred că sunt alarme bune , sunt alarme false și practic doar înăbușesc conștiința oamenilor și îi îmbată cu apă rece . Noi știm după scripturi care sunt semnele venirii Lui , știm la ce să ne așteptăm și de aceasta este bine să avem ochii deschiși și să veghem pe cale .

 

Apostazia nu este absolută , niciodată Adunarea lui Cristos , modelul de Adunare pe care El a instituit-o nu o să apostazieze în mod complet , nu o să mai rămână nimeni care o să creadă adevărul .

Se crede teoria aceasta și de aceea se spune că a existat perioada neagră în istorie de ev mediu în care credința dată sfinților odată pentru totdeauna a dispărut . Nu există așa ceva ! Scriptura nu vorbește despre un moment în care Domnul Cristos și-a luat mâna de pe tipul Lui de Adunare , pentru că aceasta L-ar face mincinos și Domnul Cristos în suveranitatea Lui are puterea să își păstreze rămășița . Da , ei nu sunt majoritari ; da , ei nu sunt reprezentativi pentru mai marii lumii , pentru marii scribi ai istoriei . Dar ei sunt reprezentativi și sunt valoroși în ochii Domnului Cristos . Câți îi vedeau ca extraordinari pe cei urmăriți de Saul din Tars și ascunși prin case ? Câți îi vedeau ca reprezentativi pentru iudaism pentru istoria creștinismului și nu se punea problema de aceasta . Dar pentru Domnul ei erau valoroși . Atunci când Domnul îi apare lui Saul înainte și îi spune :,, Saule pentru ce mă prigonești ?” De fapt nu îi spune că mă prigonești . Saul nu Îl prigonea pe Cristos în mod direct , el prigonea Adunarea lui Cristos . Așa de scumpă era Adunarea aceasta pentru Domnul , încât îi spune : ,, pentru ce Mă prigonești pe Mine ? ; pentru ce Mă lovești pe Mine ?” Așa că Domnul nu și-a lăsat în decursul istoriei niciodată Adunările singure . Niciodată nu Le-a lăsat părăsite sau fără ajutor !

 

Și Domnul întreabă retoric în Luca 18.8. : ,, Dar când va veni Fiul Omului , va găsi El credința pe pământ ? ” Implicația este că , credința aceea veritabilă , adevărată , reală , o să fie puțină dar nu înseamnă că o să dispară de tot . Înseamnă că există o rămășiță care va păstra credința data sfinților odată pentru totdeauna . Mai citim un pasaj din 1 Tim . 4.1-3. :

,, Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor , abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni , însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor . Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul .” Cuvintele pe care apostolul le spune sunt foarte tari .Aici avem de a face cu învățăturile dracilor adică , o apostazie extremă . Implicația este că cei care se întorc de la adevăr se leapădă de fapt de credință , nu ca încredere în Domnul Isus Cristos ci de credința ca învățătură , ca set de doctrine . Se leapădă voit după ce au cunoscut adevărul , îl abandonează și luptă împotriva lui . Vedem aici că pleacă din mândrie unele lucruri , oprirea căsătoriei ,, noi suntem mai sfinți decât ceilalți ” , introducem o lege nouă , apostolul spune că este o învățătură drăcească .

 

Acum știm că există grupări care și astăzi opresc căsătoria , au legea să zicem regulamentul celibatului și există și un citat din Conciliul de la Trent . În articolul zece se spune așa :

„Oricine va afirma că starea de necăsătorit este de preferat stării de virginitate sau celibat și nu este mai bine sau mai ferice a rămâne în virginitate sau celibat decât a se uni în căsătorie să fie anatema ” . Un Conciliu care blestemă pe cei care nu respectă o regulă ne scripturală impusă de o biserică apostată , o întoarcere evident voită și rea din mândrie și aroganță împotriva adevărului Scripturii și împotriva lui Dumnezeu și a apostolilor care au vestit adevărul lui Dumnezeu . Bineânțeles că Pavel face referire și la întrebuințarea bucatelor , acuma că se referă la anumite bucate curate sau necurate între care făceau distincție iudeii , sau se referă la anumite posturi care își aveau originea în păgânism și se găsesc și astăzi în ortodoxie , privarea de anumite alimente pe durata anumitor posturi sau a unor sărbători . Apostolul avertizează cu privire la oprirea alimentelor pentru totdeauna sau o anumită perioadă . Bineânțeles că în context vorbește despre un scop mântuitor în oprirea alimentelor pentru că nu cred că Adunarea lui Cristos a impus vreodată restricții alimentare cu scop mântuitor sau de curățire a vieții spirituale .

 

Încă o dată , niciodată apostazia nu este totală ,, unii se vor lepăda” spune textul ,, unii ”. Aceasta însemnând că nu toți !

Citim în 2 Tim 4. 3-4 . :

,, Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor . Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite ” .

Îi vor gâdila urechile , aceasta înseamnă că vor avea oratori foarte buni , oameni care vor ști să vorbească , oameni care vor folosi și foarte multă psihologie pentru a manipula masele și a le vorbi în cuvinte dulci dar , vor auzi ceea ce vor voi să audă . Lucruri care să gâdile firea și lucruri care să nu aducă atingere persoanelor , o să fie foarte drăguți , foarte politicoși , nu vor condamna păcatul . În general ascultătorii sunt deranjați atunci când vorbitorul atinge păcatul , atinge starea de păcătoșenie de luptă împotriva firii pământești . În momentul acesta omul firesc nu se simte prea confortabil în firea lui și vorbitorul devine prea incisiv , prea brutal , prea neelegant . Astfel de învățători vor fi preferați de cei apostați . Din context de asemenea nu se vorbește de un atac din afară ci se vorbește despre un atac din partea celor dinlăuntru ,, ei își vor da ”. Va fi un consens al bisericii care își alege astfel de lideri , astfel de păstori astfel de cârmuitori .

 

De asemenea în 2Pet. 2.1-3. : ,, În norod s-au ridicat și prooroci mincinoși , cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare și se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică . Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor , calea adevărului va fi vorbită de rău .”

Aici vedem că proorocii mincinoși se ridică și din norod și din afară dar și din Adunare . Se întorc din nou de la adevărul propovăduit la început , de la adevărul inițial și vor face calea adevărului să fie vorbită de rău . Aceasta înseamnă că oamenii bagă pe cei necredincioși , bagă Adunările în aceeași oală , adunările adevărate ale lui Cristos cu celelalte care nu îi aparțin Lui , cu cele apostaziate dar , aceasta ne afectează pe toți . Avem exemplu foarte clar în zilele noastre când pocăit înseamnă tot ce este de altă religie decât majoritatea și atunci orice face unul așa zis pocăit , îi afectează pe toți . Blamul pică asupra tuturor , cade peste toți care poartă numele acesta foarte generic de pocăit .

 

Expresia ,, vor strecura erezii nimicitoare ” . Apostazia nu se întâmplă dintr-o dată , nu se întâmplă la o clipeală de ochi , nu se întâmplă cât ai bate din degete . Apostazia se întâmplă în timp . Ia timp . Toate lucrurile sunt strecurate încetul cu încetul pentru ca să adoarmă vigilența adunării , oamenii să nu își de-a seama că deja au ajuns într-un punct în care nu mai pot da înapoi . O Adunare nu o ia razna în două zile , O Adunare o ia razna în ani , prin ne veghere și ne studierea a Scripturii . Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta că este vorba de „strecurate ” în fiecare zi , este vorba de finețuri la început , este vorba de unul care pune la îndoială harul , este vorba de lucruri foarte subtile . După aceea , după ceva vreme se trece la lucrurile cu adevărat tari , grele când nu se mai poate face nimic ca cele dintâi să fie recuperate .

Am pus o ordine în semnele apostaziei și le-am numerotat . Ce am vorbit până acum a fost o introducere și am arătat că apostazierea în vremea apostolilor și pericolele pe care ei le vedeau în viitor pentru Adunări , pericolele care pândeau Adunările dar , pentru cei din vremea noastră pericolele sunt următoarele , și semnele unei biserici apostate sunt acestea :

 

 1. Schimbarea evangheliei , o să le luăm pe rând .
 2. Acceptarea în biserică a celor nemântuiți . O selecție precară , goana după numere care lasă ușile deschise bisericii , toți care vor să intre , să intre .
 3. Pervertirea sau diluarea rânduielilor . Adunarea are două rânduieli lăsate de Domnul Cristos : ,, Botezul și Cina Domnului ” .
 4. Schimbarea formei de conducere a adunării din democrație sub Cristos , în dictatură umană sau ce vreți dumneavoastră în republică condusă de un grup , de oameni care sunt mai luminați decât restul .
 5. Atitudinea de persecuție . Când o biserică apostată are în ea un duh de persecuție .
 6. Colaborarea cu statul . Ce are a face Adunarea cu statul ?
 7. Închinarea la idoli . O biserică apostată conține idolatrie , conține închinarea la idoli .
 8. Un pericol mai modern – ecumenismul , împlinirea tuturor religiilor într-una perfectă în felul lumii dar total apostată din punctul de vedere al lui Cristos .

 

O să o luăm cu primul punct : O altă evanghelie !

 

 

O să fie un mesaj în oglindă , Dacă Raul a vorbit ieri despre semnele unei Adunări adevărate a lui Cristos , eu o să vorbesc despre semnele unei biserici neadevărate să îi spunem apostate , Adunare care nu mai este a lui Cristos . O să folosesc ambii termeni pentru că vreau să se înțeleagă clar , niciodată când spunem biserică nu spunem clădire , nu spunem altceva decât Adunare , Ekklesia și Ekklesia nu înseamnă altceva decât Adunare.

Propovăduirea evangheliei , schimbarea evangheliei harului era avertismentul și pe vremea apostolilor , el rămâne și acum și pentru aceasta , o să citim 1Cor. 15.3-4. :

„ V-am învățat înainte de toate , așa cum am primit și eu : că Cristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi , că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi ”aceasta ca și prezentare a evangheliei .

Versetul care spune : ,, Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Cristos la o altă evanghelie ” total străină de cea predicată , l-am citit deja .

Citim în continuare din Galateni 1.6-9. , tot pasajul :

,, Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Cristos , la o altă evanghelie . Nu doar că este o altă evanghelie ; dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne evanghelia lui Cristos .Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă predice o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am predicat-o noi să fie blestemat ! Cum am mai spus , o spun și acum: dacă vă predică cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o să fie blestemat !”

Și evanghelia aceasta este prin fapte , iudaizatorii ziceau : circumcizie , Lege și veți fi mântuiți . Sacramentarienii spun : prin botez , botează copilul mic și va fi mântuit pentru totdeauna , o să crească mântuit , mare .

 

Arminienii spun : mântuire prin decizie sau decizională . Ai luat o decizie pentru Cristos , Dumnezeu te-a mântuit . Tu faci un pas către Dumnezeu , El face doi către tine , un fel de jumi – juma , venim la jumătatea podului . Cristos face cât poate dar trebuie să faci și tu trebuie să Îl ajuți . Domnul Cristos a făcut totul , a făcut partea Lui , acum tu trebuie să faci partea ta . Aceasta este o pervertire a evangheliei harului , o evanghelie care înalță omul și coboară pe Cristos . Cristos a făcut cât a putut , dar tu ca și ființă umană , tu trebuie să dai valoare lucrării Lui sau din contră , să lași lucrarea Lui fără de valoare . Ideea aceasta este blasfemică , să spui că lucrarea perfectă , desăvârșită așa cum o prezintă Scriptura lui Cristos , este fără valoare doar pentru că eu ca om am niște mofturi sau niște fițe . Aceasta înseamnă înjosirea , batjocorirea sângelui și lucrării perfecte a lui Cristos . O biserică care predică sau o Adunare care predică o astfel de evanghelie nu poate fi decât apostată .

 

Evanghelia este cel mai important lucru pe care o Adunare o propovăduiește . Dacă o biserică nu predică evanghelia harului nu predică nimic . Ce fel de evanghelie se predică ? Ce ar trebui să le spunem oamenilor ? Acesta este punctul cel mai important . Cum se ajunge la mântuire prin predicarea evangheliei . Nimic în lumea aceasta doctrinară nu contează mai mult decât aflarea evangheliei sau auzul evangheliei . Toate doctrinele cu privire la ekklesiologie , cu privire la Cină , la ce vrem noi sunt secundare . Când vine vorba de evanghelie și de mântuire . Dacă evanghelia este pervertită și una falsă despre ce mai putem vorbi ?

 

Tot aici putem vorbi despre metode . Metoda scripturală a mântuirii este slujitorul sau Adunarea prin slujitor , predică , vestește evanghelia , iar prin intermediul Duhului Sfânt , persoana care aude este născută din nou . Este născută din Dumnezeu printr-o acțiune care nu ține de vizibil , care nu ține de factorul uman ci care ține de Duhul Sfânt și de Dumnezeu . Pentru aceasta avem ca exemplu versetele din 1Cor.3. 5-9 . :

„ Cine este Pavel ? și cine este Apolo ? Niște slujitori ai lui Dumnezeu , prin care ați crezut ; și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu , prin care ați crezut ; și fiecare după puterea dată lui de Domnul . Eu am sădit , Apolo a udat , dar Dumnezeu a făcut să crească : așa că nici cel ce sădește , nici cel ce udă nu sunt nimic ; ci Dumnezeu care face să crească . Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una ; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui . Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu . Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu , clădirea lui Dumnezeu . ”

 

De fapt este clar din verset , ei ca slujitori , nu își aduceau merite lor , nu spuneau că ei au mântuit pe aceia . Am auzit un predicator care spunea : ,, Am fost să îmi mântuiesc și în locul cutare ” – interesant ! Sau să lucrăm mântuire , nu știu cum lucrăm mântuirea aceasta , sunt expresii care dacă aveți urechea fină o să le auziți în multe biserici. Nu știu cum lucrăm mântuirea și cum mântuim noi ca oameni . Mare grijă , este o altă evanghelie , primul semn al unei biserici apostate , cu părere de rău și cu durere spun aceasta .

 

 Metodele folosite de o evanghelie falsă : tot felul de metode psihologice . Hai să îi păcălim pe oameni să ajungă în cer ! Pune presiune psihologică îndeajuns pe el și o să iasă în față , o să ridice o mână , o să spună o

rugăciune . Întotdeauna am pus întrebarea atunci când vine vorba de celebra rugăciune a păcătosului , inventată în S.U.A. și răspândită acum din Rusia până în nu știu ce parte a Africii . Scriptura ne spune că noi nu știm să ne rugăm dar Duhul este Acela care mediază pentru noi și ne învață să ne rugăm . Atunci de ce le punem noi cuvinte în gură oamenilor ? ,, Spune după mine ! Roagă-te după mine ! Zi cuvintele astea și ți s-a rezolvă problema ! ” Am văzut pe viu cum încearcă unii să îi păcălească pe oameni în cer :

,, Haideți să ne sculăm noi la cruciadă , noi organizatorii sau oamenii de ordine , să le dăm un impuls ca oamenii să aibe curajul să se ridice și să iese în față . Ascundeți-vă ecusoanele în buzunar și haideți să ieșim în față ! Ieșiți și voi ca să dați un flux de mișcare ca să reușească și alții să iasă ! Haideți să îi păcălim cumva !”

Nu cred că în cer ne vom întâlni cu cineva care o să zică :

,, Băi bine că ma-ți păcălit că altfel nu aș fi ajuns aici ! Ce bine că ați știut ca să mă duceți cu preșul și am ajuns în cer ! Eu nu aș fi ajuns , eram destul de înfipt așa dar ați reușit să mă păcăliți !” Evanghelia lui Cristos dătătoare de viață n-i o păcăleală ! Nu este o glumă , nu este un truc psihologic ieftin , nu este presiune psihologică ci este puterea lui Dumnezeu , care naște din Dumnezeu . Așa că mare grijă la cei care se joacă cu astfel de lucruri .

 

Am ajuns la punctul 2 : acceptarea în biserică a celor nemântuiți !

 

Dacă vorbim de o adunare sănătoasă care să funcționeze cum vorbeam și aseară , să funcționeze ca și o democrație sub Cristos , nu putem vorbi de o Adunare plină de capre în care oile sunt o minoritate . Pentru că democrația sub Cristos aplicată într-o astfel de Adunare este un dezastru . Caprele întotdeauna vor lua decizii ne scripturale , ne duhovnicești , iar glasul oilor o să fie reprimat de glasul celor care gândesc firesc , celor care nu gândesc conform Scripturii și atunci totul se termină cu un fiasco .

 

Este adevărat că există goana după mântuire și eu îmi doresc și fiecare dintre noi , ca cât mai mulți oameni să vină la cunoștința adevărului , cât mai mulți să fie salvați , să fie câștigați pentru Cristos dar nu depinde de mine . Eu pot să trăiesc o viață frumoasă , pot să predic evanghelia dar mai mult este meritul Lui , este lucrarea Lui . Nu poți cum spuneam , expresia ,, să lucrezi mântuire ” , nu pot eu să lucrez mântuire , nu-i treaba mea .Nici nu suntem chemați la aceasta . Avem dorința mântuirii pentru oamenii din jur și de aceasta cred că facem toate eforturile , să răspândim literatură , să vorbim cu oamenii , să mergem sute de kilometri , ca să ducem evanghelia . Dar suntem conștienți că nu de noi depinde acceptarea sau deschiderea inimii pentru Cristos. Cristos trebuie să rupă toate balamalele , toate încuietorile de la inima unui om și să-i intre în ea . Nu este o acțiune pe care o facem noi .

 

Vedem că Adunarea credincioșilor era formată din oameni care au experimentat mântuirea și se pot aduce multe versete : F.A.2.38. ; F.A.8.12. ; F.A.8. 36-37 . și anume episodul cu famenul , nu o să citesc toate versetele , unele le-a amintit și Raul și  o să închei aici , amintind că principiul pe care o biserică apostată îl are : ,, Cu cât mai mulți , cu atât mai bine ”. Vorbeam și aseară și azi de dimineață despre asta uitându-ne la documentar . Faptul că sunt o grămadă , care îl urmează pe unul , nu înseamnă că au dreptate , faptul că au o majoritate , nu înseamnă că au adevărul și Domnul să ne ferească de o Adunare apostată care primește în rândurile ei pe oricine fără discernământ de dragul numerelor. Vom continua după o pauză .

 

 

 

 

 

                                                 PARTEA A DOUA

 

 

 

 

 

 

Ultimul punct a fost acceptarea în biserică a celor ne mântuți dar aceasta se leagă într-un fel cu următorul punct și anume : pervertirea sau diluarea rânduielilor Adunării .

 

Precum am spus sunt două și nu mai multe instituite de Domnul Cristos și amândouă arătând spre moartea și spre învierea Sa . De aceasta credem cu tărie că există doar două rânduieli totodată sărbători ale Adunării lui Cristos .

 

Dacă vorbim în primul rând despre botez sunt condițiile de validitate ale botezului . Ca un botez să fie valid , în primul rând modul trebuie să fie cel scriptural , care poate fi doar prin afundare în apă . Cred că fiecare dintre noi știm dovezi scripturale , Ioan boteza unde erau multe ape , tocmai să reprezinte moartea , îngroparea Domnului Cristos .

 

Candidatul scriptural care nu poate fi decât o persoană născută din nou înainte de a fi botezată . Nu intru în detalii pentru că s-au discutat și ieri și se mai poate discuta pe marginea lor în discuțiile libere . Și scopul botezului nu este deloc vindecarea de boli cum zic unii , nu este primirea mântuirii ci este mărturia înnoirii , mărturia unui cuget curat spune Scriptura .

Nu în ultimul rând ca botezul să fie valid , administratorul trebuie să fie unul scriptural . Administratorul scriptural nu poate fi decât o Adunare a lui Cristos , după modelul construit de El , asemenea modelului primei Adunări construite de El , primei Adunări sănătoase în credință , care să nu fi apărut ca ciuperca după ploaie . De fapt tot ce am spus până acum exclude posibilitatea aceasta.

Acum ce înseamă dacă una din condițiile acestea lipsește . Am enumerat condițiile . Cred eu că pe baza Scripturii oricare din condiții nu este împlinită , botezul acela devine nul și neavenit . Vorbeam ieri despre necesitatea rebotezării grupului de ucenici care îl însoțeau pe Apolo și de ce ? Pentru că nu întruneau cel puțin una din condițiile scripturale pentru botez .

 

Pe cine acceptăm la botez ? Pe oricine ? Cred că o Adunare cade în apostazie , în momentul când deschide larg ușa botezului și oricine cu orice idei cu orice fel de viață poate să se alăture Adunării și în felul acesta rânduiala , echilibrul acela în care este ținută democrația sub Cristos se rupe și dă în dictatură sau în acțiuni firești ale Adunării care de fapt ar trebui să fie duhovnicești. De aceasta noi credem pentru o Adunare scripturală că fiecare membru este dator să aibă ochii spre ușa de intrare în Adunare care este botezul . Și nu oricine intră . Oameni cercetați de Adunare , care să stea în fața Adunării , pe care Adunarea să îi cunoască , să știe ce este cu ei și să găsească în ei dovezi palpabile ale nașterii din nou ale mântuirii . Să aducă roade vrednice de pocăință.

Ce se întâmplă în cazul bisericilor apostate ? Ușa aceasta este larg deschisă , ușa membralității , a botezului pentru că membrii nu mai veghează .Ei au lăsat responsabilitatea și o să vorbim mai încolo despre schimbarea formei de organizare în Adunare , au lăsat totul în seama unei clase conducătoare . În seama păstorului și a comitetului în speță sau a unui bord și aceia iau decizia aceia cercetează pe candidat iar tu ca membru simplu cel mult ai parte de un vot formal . Tu nici nu îl cunoști pe candidatul pe care urmează să intre prin botez în biserică . Tu nu ai nimic de a face cu el nu îi cunoști starea pentru că mai marii spun : ,, este ok ” ! Îi dai un gir , un vot de intrare în biserică .

Mai există o problemă cu privire la botez și anume : acceptarea botezurilor străine . Dacă o Adunare a lui Cristos acceptă botezurile unor biserici care au întemeietori umani care au o istorie dubioasă , care nu știu dincotro vin și încotro merg . Aceasta înseamnă pervertirea unei rânduieli . Odată cu deschiderea ușii acesteia tu recunoști și pe ceilalți , recunoști bisericile apostate de fapt ca având un botez la fel de valid ca și tine . Când ușa aceasta este deschisă aproape nu mai există șanse de a o închide . Deja puhoiul de convertiți din alte biserici care nu sunt de aceeași natură și origine ca și a ta , are acces în Adunare și o să se ajungă probabil în mai mult sau mai puțin timp să devină majoritari într-o Adunare adevărată a lui Cristos.

De aceasta spun că avem o linie a Adunărilor sănătoasă în credință a Adunărilor Domnului și o linie de biserici apostate care au călcat toate punctele pe care le enumăr aici .

 

Cina Domnului . Am vorbit ieri puțin despre semnificația elementelor Cinei . Credem că dacă vrem să nu înjosim jertfa Domnului Cristos trebuie să le păstrăm și să arătăm spre semnificația și simbolistica lor : azimă pentru că reprezintă trupul fără păcat al Domnului Cristos și vin pentru că reprezintă elementul nobil fără drojdie și reprezintă sângele curs pentru mântuirea poporului Său de asemenea fără păcat , neîntinat , sfânt .

Apostolul le spune corintenilor în felul următor : ,, Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat ” adică am preluat întocmai elementele Cinei . Îi ceartă pentru că erau beți și că erau îmbuibați și nu exista armonie în părtășia la Cină dar , nu le spune nici o clipă că elementele Cinei Domnului erau greșite ci le spune că elementele sunt bune . Le păstrau pe acelea pe care el le-a preluat de la Însuși Domnul și după modul în care Domnul a instituit Cina , aceasta apropos de elemente .

Acum să vorbim despre cine participă la Cină și anume comuniune închisă sau deschisă . Adunarea locală , oamenii care se cunosc sunt frați sunt mădulare unii altora sau oricine , cei de pe stradă , cei din alte biserici , cei de aiurea , cine participă la masa Domnului ?

Noi credem că doar membrii Adunării locale . Credem aceasta prin simbolistica Scripturii care reprezintă Adunarea ca o pâine , ca un întreg care se adună și care face lucrul acesta . Stă la masa Domnului în cunoștință de cauză și cu responsabilitate . Există foarte multe biserici apostate care au deschis ușile în care poate lua Cina oricine . Oricine de pe stradă oricine nemântuit de orice confesiune ar fi . Vorbeam cu George în pauză , în America s-a făcut experimentul de mai multe ori , s-a dat Cina la radio , la televizor . Puteți să luați și cu hamburger , povestea fratele Curtis , puteți lua și cu Coca-Cola dar , hai să luăm toți fie că suntem în mașină fie că suntem la lucru . Mi se par niște glume de prost gust și neseriozitate și dispreț față de rânduielile pe care Domnul le-a lăsat Adunării Lui. Aceasta nu poate trăda decât dezastru total . Apostazie totală.

Credem că rânduiala Adunării trebuie păstrată în sfințenie și în frică și cutremur. Se practică în România : ,, Ok , nu ma lasă , sunt exclus și pus sub disciplină și nu pot să iau cina în biserica locală din Bocșa ? Nu-i nimic , mă duc în Reșița și iau Cina ! ” Cum se mai exercită disciplinarea bisericii dacă fiecare face ce îl taie capul ? Dacă fiecare poate să se ducă și să ia Cina unde vrea și cum vrea .

De ce o biserică ar vrea să aibe în părtășia ei un om care nu-și are rezolvate problemele cu biserica lui locală ? De ce oamenii nu sunt învățați care este rânduiala cu privire la Cină ? Se spune adeseori și am auzit de foarte multe ori lucrul acesta : ,, Nu poți opri pe cineva să ia Cina în Adunarea ta ! ” . Ba da ! Poți opri și poți explica de ce , își face lui un rău , dar nimeni nu se obosește să facă lucrul acesta . Domnul să ne ajute să înțelegem că sunt niște semne de întrebare pe care le ridic . O să discutăm despre rânduielile astea mai în amănunt pauză .

 

Următorul semn al apostaziei : Schimbarea formei de organizare a adunării .

 

Există cler ? Membrii activi și membrii pasivi ? Unii mai inteligenți și mai școliți și alții mai fără școală și lipsiți de inteligență care trebuiesc conduși ? Acesta este modelul de Adunare pe care îl prezintă Domnul Cristos ?

Domnul Cristos ne prezintă o democrație simplă sub Cristos ca și regulă pentru Adunarea lui . În care fiecare are un vot egal și au ca și Cap și dătător de Lege pe Domnul Cristos. De ce nu este de ajuns ? De ce a fost nevoie ca în timp să se dezvolte existența unui cler ? Este cler , unii oameni cer să le pasezi responsabilitatea. O idee biblică , o idee scripturală ? Nicidecum ! Este adevărat că de multe ori membrul de rând se trezește deja intrat într-un sistem în care lucrurile sunt stabilite organizat . Cu toate astea nu poate fi scăpat de responsabilitatea acceptării sistemului existent .

Eu ca membru simplu nu pot permite potrivit Scripturii să pasez responsabilitatea mea altora , unui grup de conducere . De aceasta nu poate fi aplicată democrația sub Cristos în cele mai multe biserici , pentru că democrația sub Cristos este fragilă , are nevoie de membrii regenerați , are nevoie de membri sănătoși ca să funcționeze. Dacă nu este fiasco (eșec) total !

De ce este nevoie ca fiecare membru să fie responsabil , să fie alert ? Pentru că în felul acesta am spus ușa Adunării cu privire la membralitate este păzită , în felul acesta Adunarea este vie și în felul acesta adevărul este păzit . În momentul în care eu ca membru nu știu nimic , vin ca și la spectacol , stau jos , mi se livrează ceea ce am de livrat și cu asta – basta ! Membrii pasivi , membrii care nu au nimic de dat , ci au numai de luat . Totodată atunci când explicăm , atunci când în fața Adunării sunt puse anumite probleme , ei nu sunt capabili să ia o decizie pentru că nu au exercițiul deciziei . Ei nu sunt obișnuiți să gândească . Sunt obișnuiți să aibă o clasă conducătoare care gândește pentru ei . Aceasta înseamnă apostaziere .

Este foarte ușor să corupi liderii ca să controlezi masele . Este foarte greu să corupi pe fiecare membru în parte . Ideea aceasta se aplică și în cazul ecumenismului pe care o să îl vedem puțin mai încolo . Bine înțeles că există o piramidă există păstori ai păstorilor , cu păstori șefi peste mai mulți păstori , lucru pe care nu îl găsim în Scriptură în schimb am vorbit despre Diotref care avea întâietate care îi plăcea , avea o sete de plăcere deosebită și el controla dictatorial Adunarea și în același timp există sub Diotref , doi sau trei păstori mai mici care îi ascultă ordinele . Nu ascultă de Adunare ci de păstorul principal cum se spune sau coordonator . Încă odată nu găsim așa ceva în Scriptură !

 

Venim la alt semn al unei Biserici apostate : Atitudinea de persecuție !

 

Niciodată nu o să găsim în istorie Adunările lui Cristos persecutând sau având un spirit persecutor . Cu mândrie cred că putem spune că baptiștii de-a lungul timpului au militat pentru libertatea credinței și pentru libertatea de exprimare și interesant nu doar pentru ei , ci pentru toți . Nu a funcționat zicala : ,, Vrem egalitate dar nu pentru căței ; că unii sunt mai egali decât alții ” din Ferma animalelor . Ei au vrut libertate pentru toți . Atunci când vedem duhul de persecuție , el nu vine de la Cristos . Aș vrea să citesc în sensul acesta două versete : Ioan 15.21. și Ioan 16 . 3:

,, Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis ”

,, Și se vor purta astfel cu voi pentru că nu au cunoscut nici pe Tatăl , nici pe Mine ”

Cei ce persecută nu pot fi ai lui Dumnezeu . O biserică care persecută pe

unii . Diotref avea și el un spirit persecutor , controla chiar în viața intimă persoane : ,, Nu aveți voie să îi primiți în casă pe ucenici !” Pe cei care umblă cu apostolii , toleranță zero ! De foarte multe ori auzim amenințări , de multe ori am auzit în România amenințări cu pierderea lăcașului de cult . Cu amenințări de tot felul , cu ne îngroparea în cimitir . Acum nu spun că aceasta este o persecuție în sensul tăierii capului , dar este o formă a persecuției . Persecuția poate fi de multe feluri. Oricine are un duh persecutor nu vine de la Cristos și nu Îl cunoaște nici pe Tatăl nici pe Fiul care a fost trimis. Sunt cuvintele Domnului Cristos , nu le spun eu , nu este o părere de a mea .

Domnul să ne ajute să vedem care sunt bisericile apostate care au spiritul persecutor pentru că nu pot veni de la Cristos . Este un semn clar , nu cunosc pe Dumnezeu .

 

Dacă mai aducem în discuție încă un lucru și anume : Colaborarea cu statul . Și în contextul acesta trecerea peste ce este scris .

 

Menționam și ieri , nu găsim în Scriptură mențiuni că Adunarea lui Cristos ar fi avut profit de la stat sau ar fi avut un fel de înțelegere cu statul . Deși încă odată mă repet , erau credincioși în casa Cezarului , erau credincioase intre femeile cucernice .Erau oameni cu vază care cunoșteau pe Domnul , și cu toate acestea nu se făcea lobby pentru Adunarea lui Cristos . Nu găsim pe Cezar dând bani din banul contribuabililor din taxe sau impozite către Adunarea lui Cristos . Vedem Adunările ajutându-se , Adunările surori ajutându-se una pe alta dar nu găsim ajutor din partea statului.

Să accepți asta înseamnă să treci peste ce este scris . În România avem o obsesie sa fim recunoscuți de stat asta este obsesia generala . Trebuie să fim recunoscuți de stat . Cum sa exiști dacă nu ești recunoscut de stat ? Parcă statul ar fi un fel de alt de dumnezeu care ar ține prin puterea lui o instituție sau o Adunare .

Nu există așa ceva în Scriptura ! Poți sa exiști bine mersi fără stat . Încă odată menționez că credincioși harului sunt cei mai buni cetățeni a unui stat , spunea și Raul ieri sunt cei mai buni cetățeni . Cei mai onești și cred ca de-a lungul timpului mișcarea anabaptistă a demonstrat ca erau cei mai buni meseriași cu etica munci , cu o morală deosebita pentru că cunoșteau pe Domnul și făceau toate ca pentru Domnul .De asta statul nu are de ce să se teama de credincioși , nici credincioșii n-ar trebui să se teamă de stat . Dar recunoașterea statului nu înseamnă nimic .

Dacă recunoașterea statului înseamna compromis atunci este grav . Vă rog pentru curiozitatea dumneavoastră sa cercetați toate documentele la care de altfel veți avea acces și anume statutul de organizare și funcționare a unui cult recunoscut de stat. O să vedeți că seamănă toate ca picăturile de apă , pentru că sunt făcute după modelul Ministerului Cultelor și trebuie votate de parlamentul României . Și atunci ajunge un minister al cultelor condus de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să-ți facă legi și regulamente cu privire la organizarea Adunării lui Cristos .

Nu pot să trec cu vederea faptul că confesiunile și-au dorit atât de mult să fie cunoscute de stat , a dat naștere la cele mai mari compromisuri și colaborări cu regimul comunist . Nu se poate trece cu vederea din păcate și ca lideri și-au trădat frații și au trecut peste orice morală și peste orice principii și au căzut până la urma în păcatul lui Iuda . Aceasta nu o spun eu , pentru că este o părere de-a mea , spun pentru că este un fapt deja istoric . Multă vreme s-a negat acest lucru dar , cum spune Scriptura , multe lucruri care s-au ascuns o să fie strigate de pe acoperișul caselor . Domnul să ne ferească de colaborări de mânjirea cu statul . De curând în ultimi ani s-au tot făcut pași importanți de către cultele  să zicem neoprotestante , către primirea banilor de la stat către finanțarea de la guvern . Foarte multe din culte în afară de baptiști primesc salariile de la stat .

Baptiștii au acceptat și ei finanțarea anumitor acțiuni de la stat , în afară de salarii deocamdată , dar bani pentru tot felul de alte acțiuni se primesc de la stat . Chiar știu un caz concret de o clădire de biserică construită recent , cu ciment de la primărie și alte materiale de construcții . Sunt sigur că nu este un caz izolat . Toți zic ,, Slavă Domnului că primarul ajută , că statul ajută ” . Statul ajută atâta vreme cât se pot face campanii electorale în biserică , cât necredincioșii au dreptul să vorbească în Adunarea celor sfinți . Nu citim aceasta în scripturi !

 

Tot la trecerea peste ce este scris :Sărbători și lucruri care nu ne sunt poruncite !

 

Practici pe care nu le găsim în Scriptură . Amintesc doar câteva : binecuvântarea copiilor , ziua mamei ,hramuri ortodoxe .Aici în Banat se ține ruga și bisericile baptiste și nu numai se adună și celebrează , au o adunare festivă unde se sărbătorește hramul bisericii ortodoxe din localitate . Ce treabă ar trebui să aibe Adunarea lui Cristos cu astfel de activități ?

Unde găsim în Scriptură să sărbătorirea zilei roadelor , zilei mamei , binecuvântarea copiilor ? Sunt doar câteva, pot fi și altele . Toate sărbătorile preluate din ortodoxie cu privire la botezul Domnului Cristos , duminica Tomei , înălțarea . Nu găsim datele în Scriptură , nu-i găsim pe primii ucenici sărbătorind lucrurile acestea . Nu pot vedea în lucrurile acestea decât trecerea peste ce este scris . Obiceiuri care nu mai pot fi scoase afară , din biserici pentru că sunt împământenite , au devenit tradiție . Dar o tradiție ne scripturală și care încalcă Scriptura pentru că în timp capătă valențe sacramentale .

Am fost împreună cu Raul am vizitat o familie în care o soră era disperată că nu-i era binecuvântat copilul și dacă se întâmplă ceva , copilul îi moare nemântuit . Ți se rupea inima dar acesta este purul adevărul . Aceasta credea femeia . Bineânțeles că dacă este să luăm exemplul acesta , citatele din Scriptură sunt absolut trunchiate și nu au nimic de a face cu adevărul lor contextual . Binecuvântarea copiilor lui Israel era o binecuvântare a bărbaților maturi , nici într-un caz a copiilor mici . Nici gând de așa ceva în practica apostolică , singurul loc în care se menționează că Domnul a chemat pe copiii la El și i-a binecuvântat fără să ni se spună o formulă , fără să ni se spună altceva .

 

Ajungem la : Închinarea la idoli , următorul punct !

 

Idolatrie în zilele noastre .Foarte mulți spun și trec foarte ușor peste problema idolatriei . ,, Dacă îți iubești prea mult copilul , copilul devine un idol . Dacă ai mașină faină și îți place , cum merge , mașina a devenit un idol .” Nu , nu ! Idolatria este mai mult decât atât . Idolatria nu înseamnă aceasta . Idolatria înseamnă altceva .

Elemente păgâne , elemente care nu au nimic de a face cu Adunarea lui Cristos , aduse în Adunare . Avertizările cu privire la lucrurile acestea sunt foarte clare și printre puținele lucruri cerute credincioșilor dintre neamuri , sunt să se ferească de pângăririle idolilor . Aceasta este o primă cerință , aceasta înseamnă de orice era idolatru . Foarte mulți uită astăzi cerința aceasta pentru primele Adunări dintre neamuri , să se ferească de orice atingere de idolatrie .

Noi azi sărbătorim Crăciun , sărbătorim Rusalii care vin de la rusalce , tot felul de chestii . Tot felul de lucruri care nu au de a face cu creștinismul autentic ci au de a face cu păgânismul pur . Atunci când le spui oamenilor se sperie și neagă și spun că de dragul Domnului Cristos trebuie să iei parte la astea . Nu , nu , astea sunt de dragul firii pământești și de dragul slujirii idolilor . Dacă cineva crede că poate să facă ce-l taie capul în Adunarea lui Cristos se înșală . Și am spus comparați aceasta și o mai repet : atunci când vorbim despre Adunare atunci când Scriptura prezintă Adunarea ca și casă lui Dumnezeu îl prezintă pe El ca și Stăpân al casei ca și propietar . Eu nu îmi permit să vin acasă la niciunul dintre voi să mut mobila cum am eu chef pentru ca este casa voastră voi sunteți proprietari . În momentul în care unii își permit să facă ce vor ei , să mute toate lucrurile să-și facă de cap în Casa lui Dumnezeu . Aceia nu mai este Casa lui Dumnezeu , aceia este casa lor.

Dumnezeu nu are nevoie de concurența și nu are concurența . De aceasta spun că atunci când păgânismul intră într-o Adunare închinarea la idoli acolo chiar dacă nu este spusă pe față , chiar dacă nu există un monument din piatra sau icoană , închinarea la idoli este acolo și este o urâciune în fața lui Dumnezeu . Avertizările rămân : ,, Copilașilor păziți-va de idoli !” Adică nici măcar nu veniți aproape , păziți-vă ! Să se ferească de orice pângărire de orice atingere . Pe când credincioșii sărbătoresc și nu-i păcat nici să ai brad și nu-i păcat nici să păstrezi toate obiceiurile dacice , romane ,zoroastrale , ș.a.m.d. . Nu este nici o problemă dacă păstrezi toate astea . Sunt sfințite cum zice biserica ortodoxă : ,, sunt sfințite de biserică ” . Au intrat în patrimoniu , sunt patrimoniul creștin acuma .

Domnul să ne ferească de astfel de lucruri că-i un semn mare de întrebare . Tot odată vreau să menționez cele mai importante sărbători : Crăciunul , Paștele , Înălțarea , lucruri de genul acesta sunt baza comună și plecarea pentru ecumenism . Sunt un liant care leagă mișcarea ecumenică .

 

Și ajungem în felul acesta la : Mișcarea ecumenică ! Care este ultimul pe listă , sau ultimul semn al unei biserici apostate .

 

Ce vrea mișcarea ecumenică? Ca biserica universală mare să aibe aceeași doctrină și practică . Și când vorbim despre aceasta scopul este unul nobil : unitatea frățească și răspândirea evangheliei până la marginea pământului pentru ca în felul acesta să pregătească venirea lui Cristos . Acum nu știu cum să spun dar părem un pic deplasați când oamenii vin cu asemenea idei pacifiste , de bună înțelegere de bună conviețuire și nu vrem ca să le acceptăm .

Ca să vă prezint un mic istoric al mișcării ecumenice , bine înțeles că mișcarea ecumenică este o noutate , nu a mai existat până în veacul nostru dar a început până la urmă două întruniri interdenominaționale .

Prima dintre ele a avut loc în Londra în august 1846 unde 800 de reprezentanți ai principalelor denominații protestante din 10 țări diferite s-au întâlnit pentru a lansa citez :

,, Ceva nou în istoria bisericii (a bisericii universale la aceasta se referă ) o organizație care să exprime unitatea dintre indivizii creștini care aparținând unor biserici diferite ” . Această întâlnire a pus bazele a ceea ce se numește azi Alianța Evanghelică Mondială .

 

A doua întâlnire a avut loc la Edinburgh în anul 1910 , aceasta fiind o conferință în care diferitele biserici protestante au discutat despre posibilitatea eficientizării de misiune în lumea necreștină și a promovării unei legături interconfesionale mai strânse . Aici s-au pus bazele a ceea ce în 1948 devine Conciliul Mondial al Bisericilor . Acesta este pe scurt istoricul , începutul mișcării ecumenice mondiale .

Bineânțeles că toate acestea se fac sub umbrela vaticanului și bisericii Romei care vrea să aducă pe fiicele rătăcitoare înapoi și probabil o va face și Scriptura spune că o va face . Scopul încă o dată îl spun este unul nobil dar care cere un preț bisericilor locale și anume : pierderea identității .

 

De aceasta sărbătoresc baptiștii 400 de ani de istorie baptistă , de aceasta își reneagă înaintașii și de aceasta după cum le spune Domnul israeliților :

,, Cine dintre voi și-a mai lepădat Dumnezeul ? Cine dintre voi și-a mai uitat istoria ? ” Se mai practică și în vremurile noastre uitarea , negarea înaintașilor . În loc să ne uităm la felul lor de viețuire cum ne spune Scriptura , îi ignorăm și spunem că au fost greșeli până la urmă pe scena istoriei și că defapt biserica catolică are dreptate și trebuie să ne supunem .

Cum s-ar practica ecumenismul și cum ar fi infiltrat în biserici , dacă bisericile locale ar funcționa ca democrații sub Cristos ? Aproape imposibil ! Pentru că ar trebui ca un reprezentant al mișcărilor acestora ecumenice să bată din poartă în poartă și probabil să fie respins pentru că toți aceștia ar ști ce ar crede , dacă ar fi membrii sănătoși . În schimb pentru că membrul de rând al unei biserici și-a pierdut identitatea și-a pierdut puterea de decizie pentru că nu mai are nici un cuvânt , el nu mai are nimic de spus și se trezește deja implicat într-o acțiune din cauza deciziei pe care o iau liderii sau forurile conducătoare .

 

Bineânțeles că există o piramidă ecumenică , în care exemplul cel mai bun l-a folosit Raul în carte și exemplul care este pus acolo ca și grafic , Alianța Evanghelică Mondială , dictează Alianței Evanghelice Europene . Alianța Evanghelică Europeană transmite ordinul sau directiva Alianței Evanghelice Române . Alianța Evanghelică Română dictează : Uniunii Cultului Baptist , Cultului Creștin după Evanghelie , Cultului Penticostal , ș.a.m.d. .

Există decizii care se iau la vârf și care pornesc în josul piramidei și se implementează până la cel mai mic membru . Dacă bisericile și Adunările ar fi organizate după modelul scriptural , lucrul acesta nu ar mai fi posibil . Dacă bisericile s-ar lupta pentru independența lor , ar fi privite intre ele ca Adunări surori , nu ar putea să impună una alteia ce să creadă sau ce decizie să ia . În cazul acesta chiar dacă ar exista apostazie din partea a , două , trei , patru , zece , restul ar rămâne în picioare .

Întotdeauna pierderea este minimă când se merge pe sistemul de independență al Adunării locale . Când se merge pe bloc monolitic , Uniune sau altă formă de bord sau o altă formă de convenție , întotdeauna ordinul de la vârf se transmite în josul piramidei și o să își găsească ecoul sau răspunsul .

 

Cum se manifestă relațiile ecumenice ? Asocierea în predicare , schimbul de păstori . Păstorii baptiști dau un exemplu vin și predică , în bisericile păstorilor penticostali . Păstorii penticostali la fel întorc vizita , la fel și între alte confesiuni . La noi în Banat este cunoscută prietenia ortodoxo-baptistă și de fapt a fost pionieratul în România în ceea ce privește ecumenismul . Marșul pentru Isus în care toate denominațiile creștine sau evanghelice participă si tot felul de alte acțiuni care spun ei că proclamă pe Cristos .

De asemenea mă uitam zilele trecute pe fotografiile de la vizita lui Billy Graham în România pe timpul regimului comunist , fotografii în care apare

,, Preafericitul Teoctist ” cum i se spune , împreună cu el apare la catedrale importante din țară apare în robă neagră care simbolizează autoritatea ortodoxă ș.a.m.d. . Te întrebi de ce ? Răspunsul cred că trebuie să îl de-a fiecare .

Există după aceea ,,Cruciadele de evanghelizare ” și acesta este unul din primele scopuri , câștigarea lumii pentru Cristos . Cruciade în care se coalizează câteva denominații câteodată și patru care predică la comun , pseudo evanghelia sau altă evanghelie despre care vorbeam la început și după aceea își împart candidații : atâți aici , atâți aici .. .

De curând am înțeles că se semnează și pact de neagresiune între denominații . Baptiștii nu se duc în satele în care misionează penticostalii , penticostalii foarte cu grijă nu se duc nici ei în satele în care misionează baptiștii . La nivel înalt se pare că există înțelegeri și cu biserica ortodoxă , la nivele ecumenic ortodocșii îi scriau papei că nu se respectă tratatele de neagresiune ca să zic așa și că cultele evanghelice fac prozelitism , de fapt cei din teritoriu nu știu că la nivel înalt s-a semnat niște acte de obicei secretizate și din păcate românii stau foarte prost la capitolul transparență . Foarte greu afli informații cu privire la ecumenism pe cale oficială . De obicei trebuie să afli de prin străini , de pe site-urile Vaticanului sau de prin surse catolice . Românii nu suflă nimic .

Adunarea ecumenică de la Sibiu , marea adunare oficial nu a fost nimeni , oficial au fost , tot felul de bâlbâieli de genul acesta . Ori ascunderea adevărului nu rezolvă nimic . Probabil ascunderea adevărului se face pentru că românii sunt mai conservatori în general și membrul de rând , cel puțin unii dintre ei ar fi revoltați dacă ar afla că există astfel de tratate intre biserici .

 

Acesta este ultimul punct cu privire la semnele apostaziei . Ecumenismul are ca principal scop promovarea bisericii universale , aceasta face ca Adunarea locală , Ekklesia lui Cristos să cadă în derizoriu să cadă în râs . Oricine vorbește despre , vă rog să probați aceasta dacă o să fiți angajați într-o discuție pe site , blog creștin , și amintiți de autoritatea și autonomia Adunării locale o să fiți luați în râs și o să fiți cel puțin ciudați pentru că nu vorbiți de o biserică universală . Conceptul a fost așa de bine împământenit și așa de tare scrijelit în mințile oamenilor încât nimeni nu mai poate să gândească , este chiar de neconceput lipsa conceptului de biserică universală . Bineânțeles că aceasta face toate botezurile valide , aceasta interschimbabil orice botez este valid .

 

Aceasta dă dreptul la Cină , la membralitate . Unde ești membru ? Răspunsul mai ales în America dar și la noi : ,, În biserica aceia bună !” ,,Care aceia bună ? ” Aceia universală unde nu ai responsabilități , de unde nu te poate da nimeni afară , de unde nu te poate nimeni disciplina . Este o entitate în care faci tu ce vrei și în care nimeni nu are control . Să nu uităm că Domnul își iubește Mireasa mai mult decât orice . Oricine o disprețuiește , oricine calcă principiile Scripturii , și orice biserică care este apostată care are semnele astea .

 

Le recapitulez : schimbarea evangheliei din evanghelia harului într-o evanghelie ușoară care nu spune nimic care îl face pe om suveran în mântuire și îl înjosește pe Dumnezeu este o biserică apostată .

 

Doi : acceptarea în biserică a celor nemântuiți face din biserica aceea o biserică slabă fără putere și  care o să cadă în cel mai scurt timp în cea mai grea apostazie .

 

Trei : pervertirea rânduielilor . Sunt rânduieli instituite de Cristos cu norme clare în Sfânta Scriptură , oricine batjocorește jertfa lui Cristos nu poate să aibe parte de binecuvântări și nu poate fi considerată Ekklesia lui Cristos .

 

Schimbarea formei de organizare . Domnul Cristos a dat autoritatea lui Adunării și nu unui individ sau altuia , oricine schimbă aceasta schimbă vrerea lui Cristos.

 

Cinci : atitudinea de persecuție . Cei ce sunt ai Domnului nu persecută , sunt persecutați în schimb . Atitudinea persecutoare nu aparține copiilor lui Dumnezeu .

 

Șase : colaborarea cu statul . Oricine vrea să fie prieten cu Cezarul se des prietenește de Dumnezeu .

Șapte : închinarea la idoli , o cerință pentru primele Adunări dintre neamuri să stea departe de tot ce înseamnă tradiție păgână și tot ce înseamnă idolesc .Oricine se apropie și își asumă obiceiuri , sărbători păgâne Îl necinstește pe Cristos , are mai mulți dumnezei și nu poate fi al lui Cristos.

 

Opt : mișcarea ecumenică , până la urmă îmbinarea tuturor religiilor , aruncarea tuturor principiilor pe geam și pierderea identității . De fapt întoarcerea la vechea Romă , întoarcerea la vechiul Babilon !

 

Domnul să ne ajute să veghem și chiar dacă mesajul a fost unul dur , știu că în vremea de astăzi , nu trebuie să vorbești tare să nu superi pe nimeni , trăim sub dictatura politically – correct , adică să fi corect din punct de vedere politic . Să nu zici nimic de rău dar sunt adevăruri care trebuie menționate , spuse și în felul acesta care sunt, spune Domnul . Să fie treziți să își pună întrebări și să tragă concluzii scripturale .

 

 

AMIN !