,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Când a luat fiinţă Adunarea Domnului Isus

Când a luat fiinţă

Adunarea Domnului Isus

În zilele noastre există multă confuzie cu privire la ziua sau zilele când a luat ființa Adunarea Nou Testamentară . Din câte cunosc, în rândul creștinătăţii există trei mari categorii de gândire care sustin urmatoarele teorii:

a) Prima teorie sustine ca Adunarea a fost fondată de Ioan Botezatorul;

b) A doua teorie susține ca Adunarea a fost fondată de Domnul Isus Hristos în timpul lucrării Sale pământeşti;

c) A treia teorie susține că Adunarea a fost fondată de Domnul Isus printr-un intermediar (Duhul Sfânt) în Ziua Cincizecimii.

Cea de a treia teorie, este cea mai populară în creștinătatea declarată, de la noi din ţară şi anume că Duhul Sfânt a fondat Adunarea în Ziua Cincizecimii din F.A.2. Se merge până acolo încât se afirmă, că ucenicii și apostolii nu erau născuţi din nou și nu aveau nici Duhul Sfânt înainte de această zi. Dar nicăieri în Biblie nu se afirmă sau se face aluzie că s-ar fi născut, format, fondat sau zidit ceva în ziua Cincizecimii. Adunarea exista deja în acea zi, atunci fiind doar umplută de Duhul Sfânt şi atestată ca singurul loc public de închinare acceptat de Dumnezeu.

Adevărul este că Scriptura nu spune cu subiect şi predicat că Adunarea a luat fiinţă în ziua cutare. Dar există destule versete prin care deducem clar că Adunarea luase fiinţă şi exista înainte de aceasta zi cu câțiva ani! Aceasta se poate vedea în cele 33 de lucruri ce erau valabile pentru Adunare înainte de Cincizecime, lucruri care au rămas valabile până astăzi:

1. Ucenicii înainte de Cincizecime predicau evanghelia:

,,Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă care era în norod.” Matei 9.35.

2. Ucenicii înainte de Cincizecime erau născuţi din nou după ce auzeau evanghelia predicată:

,,Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Ioan 6.68-69.

3. Ucenicii înainte de Cincizecime au fost botezaţi în apă după ce au fost născuţi din nou:

,,Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea şi din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.” Matei 3.5-6.

4. Ucenicii înainte de Cincizecime au avut Duhul Sfânt fără de care nu puteau să vadă Împărăţia:

,, Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh” Ioan 3. 3,5,6.

5. Ucenicilor înainte de botez li se cereau roade vrednice de pocăinţa lor:

,,Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră.” Matei 3.7-8.

6. Ucenicii Îl aveau pe Domnul Isus ca şi Cap şi acţionau sub directa Sa îndrumare:

,,Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui. ” Ioan 4.1-2.

7. Adunării înainte de Cincizecime i-au fost date principiile disciplinării:

,,Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.” Matei 18.15-17.

8. Adunarea înainte de Cincizecime a avut membrii excluşi:

,,Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă. Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Ioan 6. 60, 64, 66, 67,68,69.

9. Adunarea înainte de Cincizecime deţinea cheile Împărăţiei:

,,Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” Matei 16.19.

10. Adunarea înainte de Cincizecime avea bărbaţi rânduiţi (ordinaţi) pentru evanghelizarea celor pierduţi:

,,Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.” Ioan 15.16.

11. Înainte de Cincizecime, Adunarea a avut apostolii ca fundaţie a sa, (Luca 6.13 & Efeseni 2.20):

,,Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli,” Luca 6.13.

,,fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” Efeseni 2.20.

12. Adunarea înainte de Cincizecime a avut cel puţin 3 trimiteri cunoscute de noi:

1. A celor 12 apostoli la oile pierdute ale casei lui Israel:

Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor; ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Matei 10.5-6.

2. A celor 70 la toate cetăţile pe unde avea să treacă Domnul Isus:

,,După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.” Luca 10.1.

3. Marea Trimitere ce includea toate neamurile până la marginea pământului:

,,Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. Matei 28. 18-20.

13. Adunarea înainte de Cincizecime avea un plan al localităţilor ce le voiau evanghelizate:

,,După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.” Luca 10.1.

14. Adunarea înainte de Cincizecime făcea ucenici:

,,Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan.” Ioan 4.1.

15. Adunarea înainte de Cincizecime se închina în Duh şi Adevăr:

,,Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl” Ioan 4. 23.

16. Adunarea înainte de Cincizecime, a avut putere divină să facă lucrarea lui Cristos:

,,Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi.” Luca 9. 1-2.

17. Adunarea înainte de Cincizecime avea bani strânşi pentru nevoile ei şi chiar ajuta pe alţii. Iuda Iscarioteanul ţinea punga Adunării:

,,Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic”; sau îi poruncea să dea ceva săracilor.” Ioan 13.29.

18. Adunarea a avut Cina Domnului instituită înainte de Cincizecime:

,,Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor Mat. 26:26-28.

19. Ei au cântat „în mijlocul Adunării” după ce au luat Cina Domnului:

,,Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi” când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.” Evr. 2.11-12.

După ce au cântat cântarea, au ieşit pe Muntele Măslinilor.” Mat. 26.30.

20. Petru a fost numit păstorul lor înainte de Cincizecime:

,, După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!” Ioan 21. 15-17.

21. Adunarea înainte de Cincizecime avea pe Cel mai mare dintre ei ca slujitor. Nu avea cler sau structuri piramidale de conducere. Aceeaş regulă rămânând şi după înălţarea Sa la cer până astăzi:

,,Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” Matei 20.25-28.

22. Adunarea ca instituţie era separată, autonomă şi distinctă de statul Israel, de Imperiul Roman şi de orice sinagogă evreiască după principiul:

,,Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” Matei 22.21.

23. Adunarea înainte de Cincizecime nu colabora cu partidele religioase sau politice ale vremii, ci le apostrofa doctrina şi practica:

,,Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre” Matei 23.13.

24. Adunarea înainte de Cincizecime nu se implica în politica guvernului evreiesc (sanhedrinului) sau Cezarului Roman. Ea se ocupa doar de treburile spirituale ale Împărăţiei lui Dumnezeu:

,,Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” „Atunci un Împărat tot eşti!”, I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. ” Ioan 18. 36.37.

25. Adunarea înainte de Cincizecime era persecutată de lume, partidele religioase ale vremii şi de stat:

,,Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. ” Ioan 17.14.

,, De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor; că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie. ” Matei 16.21.

,,Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii.” Matei 27.22.

26. Adunarea a avut strângeri pentru rugăciune înainte de ziua Cincizecimii:

,,Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.” F.A. 1.14.

27. Ucenicii au avut adunare generală înainte de Cincizecime. Una este pe munte în Galileea iar ultima în camera de sus:

,,şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat” Matei 28.7,16,17.

,,În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis… ” F.A.1.15.

28. Adunarea era autonomă luând decizii prin vot, în duh de rugăciune, sub călăuzirea Duhului Sfant:

,, Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui.” F.A. 1. 23-25.

29. Adunarea avea o evidenţă a membrilor:

,,numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci… ” F.A.1.15.

,, După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.” 1Corinteni 15. 6.

30. Fraţii au fost o Adunare vizibilă şi locală, în aşa fel încât la numărul lor se putea adăuga noi membri prin botez:

,,În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.” F.A. 2.1.

,,Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” F.A.2.41.

31. Cristos Domnul a fost temelia lor, piatra din capul unghiului:

,,Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” Marcu 12.10.

32. Cristos Domnul a fost fizic pentru un timp, Păstorul lor (gr. „Poimen”), Ef. 4.11 & Ioan 10.14:

,,Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători” Ef. 4.11.

,,Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine” Ioan 10.14.

33. Adunarea înainte de Cincizecime aştepta revenirea Domnului pentru a fi totdeauna cu El în glorie:

,, În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” Ioan 14.2-3.

,,Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” F.A.1.11.

,,Şi Duhul şi Mireasa zic: ,,Vino!”, şi cine aude să zică:,,Vino!” Apoc. 22.17.

Concluziile acestui articol le las pe seama voastră. Voi înşivă trebuie să vă răspundeţi dacă Adunarea a luat fiinţă înainte de Cincizecimea din F.A. 2. Dacă teoria bisericilor catolice (ramura răsăriteană sau apuseană), protestante sau neoprotestante să în picioare sau pică. Eu unul cred cu tărie că Domnul Isus a zidit Adunarea Sa, în timpul lucrării Sale pământeşti după cum stă scris:

,,Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Adunarea Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” Matei 16.18.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.