,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

ÎMPĂRĂȚIA LUI SATAN de Vladu George

ÎMPĂRĂȚIA LUI SATAN

Nu aș vorbi despre acest subiect dacă Domnul nu ar fi vorbit despre el și dacă nu ar fi scos în evidență lupta permanentă pe care a dus-o împotriva lui Satan și împotriva acestei împărății.

Majoritatea creștinilor vorbesc despre Împărăția Lui Dumnezeu pentru că acesta este țelul fiecărui răscumpărat al Domnului și acesta este și mesajul Evangheliei. Totuși, pentru a ajunge acolo, trebuie să trecem prin împărăția Satanei și de aceea, trebuie să o cunoaștem și să știm cum ne raportăm la această împărăție.

– Satan (gr. Satanas – înseamnă adversar, dușman, vrăjmaș, în opoziție) – găsim scris de 34 ori în Noul Testament și doar de 14 ori în Vechiul Testament;

– Diavol (diàbolos înseamnă „care dezunește, dezbină) – 31 ori în Noul T. iar în Vechiul Testament nu este menționat.

Deci: Satan + Diavol 65 ori numai în Noul T. și Satan de 14 ori în Vechiul T.

Pe lângă aceste denumiri mai are și alte diminutive pe care nu le-am luat în calcul: Beltzebul, Belial, Mamona, cel rău, domnul puterii văzduhului, stăpânitorul lumii acestea sau dumnezeul veacului acestuia, stăpânul întunericului, tatăl minciunii, ucigaș și hoț. Alte denumiri: Lucifer (îngerul de lumină) Abaddon sau Apollion (îngerul adâncului).

Toate acestea ne arată cât de importantă este cunoașterea acestui subiect în aceste vremuri din urmă.

Chiar dacă am fost smulși din împărăția întunericului și strămutați în Împărăția dragostei Fiului Său, noi suntem încă în lume și pentru aceasta, Domnul Isus S-a rugat: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău” (Ioan 17:15)

Domnul Isus a fost conștient tot timpul de această împărăție și a confruntat pe Satana ori de câte ori a fost nevoie. Când Petru la certat și I-a zis „să te ferească Dumnezeu Doamne să ți se întâmple așa ceva El a zis: „înapoia mea Satano. Fiindcă tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor” (Marcu 8:33)

Apostolul Pavel se adresa adunării din Corint (2 Corinteni 2:11) „ … căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”

Noi, trebuie să-l cunoaștem pe dușman și mai ales planurile lui, pentru a putea să-i ținem piept și să ne împotrivim lui.

Cine este Satana?

Știm cu toții că acesta este un înger care a fost pus în cea mai mare cinste în Împărăția Lui Dumnezeu care, datorită invidiei, îngâmfării și mândriei a dorit locul de glorie al Domnului. (Isaia 14:12-14) „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’”

A avut loc o rebeliune/revoltă/răscoală (lovitură de stat în termenii actuali) care a dus la coruperea multor îngeri (a treia parte) ce au trecut de partea lui. (Apocalipsa 12:3-4) În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.”

Revolta a fost oprită de Dumnezeu și El a izgonit pe Diavol și îngerii corupți din gloria Lui. Izgoniți fiind ei au coborât în locurile de jos ale creației, acolo unde putea corupe și lupta mai departe împotriva Domnului. (Apocalipsa 12:12) – „De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci Diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Pământul a fost ținta lucrărilor lui și a reușit să-și atingă planul cu cel pe care Dumnezeu îl lăsase administrator și chip al Lui pe pământ.

Acesta, prin neascultare de porunca Domnului și prin acceptarea în mintea lui a cuvintelor Satanei a trecut împreună cu toți urmașii lui de partea îngerului căzut. Astfel, omul a devenit vrăjmașul Domnului iar pământul și creația de jos împărăția lui Satan.

Diavolul a câștigat bătălia în Eden intrând în posesia proprietăților pe care Dumnezeu le încredințase lui Adam iar pe Adam la luat în stăpânire făcându-l rob. Totuși, încă de la început Dumnezeu a păstrat o sămânță prin care avea să-l nimicească pe Diavol și îngerii lui.

După această scurtă introducere vom privi la informații pe care Scriptura le oferă pentru a înțelege cât mai mult despre această împărăție satanică.

1. LOCUL SAU TERITORIUL STĂPÂNIT DE SATAN

(Luca 10:18) – Isus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.”

(Apocalipsa 12:9) – Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi , numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”

(Iov 1:7 și 2:2) – Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.”

(Matei 12:26) – Dacă Satana scoate pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui?”

(Ioan 12:31) – Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.”

(Ioan 16:11) – … în ce priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.”

Când a venit la Domnul Isus să-L ispitească cu o ofertă pe care el credea că nu o poate refuza – Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” (Matei 4:8-9)

De aici tragem două concluzii: dacă el nu era stăpânul lumii și bogățiile ei nu erau ale lui, Domnul l-ar fi contrazis făcând-ul mincinos, dar nu vedem că a făcut-o. Deci, el a spus un adevăr prin care dorea un „business” cu Domnul Isus.

A doua învățătură este că el dă cui vrea stăpânirea și slava acestor împărății (în limita pe care Dumnezeu i-o îngăduie) și deci, ceea ce alegem noi prin vot are în spate hotărârea lui mai dinainte.

Lumea aceasta merge spre rău și Dumnezeu a lăsat-o așa pentru planul de mântuire pe care îL are prin Fiul Său. Noi oricât de mult am dori ca oamenii pe care îi dorim în fruntea țării să fie corecți și morali, nu o să-i găsim și nu vom putea nici odată să schimbăm sau să transformăm împărăția Satanei în Împărăția Lui Dumnezeu prin alegeri prezidențiale sau de guvern sau locale. Acum, poate ziceți că sunt un „băsist” care opresc lumea să meargă la vot. Nu opresc pe nimeni ci doar atrag atenția celor ce vor să voteze pe cine votează pentru ca să nu regrete mai târziu când află cine este în spatele acelei persoane și ce fel de om este.

(Apocalipsa 2:13) – Ştiu unde locuieşti: – acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.”

(2 Corinteni 4:4) – … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”

II. DIN CINE ESTE FORMATA ÎMPĂRĂȚIA LUI

1. Îngeri căzuți – Capetenii, domnii, stăpânitori ai întunericului

(Daniel 10:13) – „Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

(Efeseni 6:12) – Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”

Atunci când cineva ne face un rău la cine privim noi? La omul acela sau la cel din spatele lui care îl conduce? Noi trebuie să avem milă de fiecare persoană care face rău pentru că ei sunt sclavi ai împărăției lui Satan, iar noi, nu am fost chemați să ne luptăm cu oamenii ci cu puterile care îi conduc.

2. Oameni – Împărați, guvernatori, cercetători, savanți, filozofi, …..

(Daniel 7:17) – „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi care se vor ridica pe pământ.”

De când sunt nu am văzut până acum un miel care să fie împărat sau președinte sau guvernator afară de cei pe care Domnul i-a ridicat în Israel. Cunosc un Miel care a și fost junghiat și care va fi împărat pe pământ restul, doar fiare.

Satan dă stăpânirea lui doar celor care i se supun și i se închină.

El dorește închinare din partea creației Lui Dumnezeu și fiecare om prin natura lui este un închinător. Nimeni nu poate spune că el, nu se închină la nimic, că viața lui este liberă să facă ce vrea cu ea. Omul ori se închină Lui Dumnezeu ori Satanei, nu există cale de mijloc sau loc de refugiu.

Domnul Isus a spus: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cel ce nu adună cu Mine, risipește.” (Luca 11:23)

(1 Ioan 5:19) – Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.”

Acum, știind că toată lumea zace în cel rău și ea este condusă de el, cred că orice negociere și parteneriat cu ea ne face vrăjmași ai Lui Dumnezeu.

(Iacov 4:4) – Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.”

(Ioan 8:44)Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”

– El manipulează oamenii și îi conduce:

(1 Cronici 21:1) – Satana s-a sculat împotriva lui Israel şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.”

Cum s-a ridicat Satana și cum a venit la David? Oare nu prin cei care erau în conducere pe lângă David? Care a fost scopul? Să-l facă să păcătuiască și Domnul să se depărteze de el și de popor.

(Judecători 9:23) – Atunci, Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului, şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi lui Abimelec.”

Vedem că duhurile rele pot manipula un grup de oameni sau chiar un popor. Cum ar putea să facă acest lucru dacă acei oameni nu s-ar lăsa folosiți de el?

– Dar îi și posedează:

(1 Samuel 16:14) – Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul.”

(Luca 22:3) – Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.”

(Ioan 13:27) – Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede”.”

(Faptele Apostolilor 19:15-16) – Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu, dar voi cine sunteţi?” Şi omul, în care era duhul cel rău, a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.”

Acești șapte tineri, fii ai unui Iudeu numit Sceva, care se foloseau de Numele Domnului Isus pentru a elibera o persoană de un duh rău, puteau fi omorâți. Dacă s-ar fi dus să-l dea în judecată pe omul acesta pe care au vrut să-l vindece dar unde, s-au ales cu o bătaie „ruptă din iad”, credeți că aveau argumentele necesare la proces? Poate că erau în drept să ceară să li se facă dreptate dar, ce rezolvau?

III. ACȚIUNILE LUI SATAN ÎN LUME

1. Face planuri de distrugere

(2 Corinteni 2:11) – „ … ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi, căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.”

IV. ACTIVITATEA LUI PE PĂMÂNT

El nu a venit aici ca un vizitator care să privească cât de frumoasă este lumea, să o admire și să plece mai departe.

El a venit să fure, să junghie și să prăpădească (Ioan 10:10).

El a venit să-și întemeieze o împărăție care să fie în rebeliune față de Creator.

El produce moarte, suferință și multă durere.

El este sursa suferințelor și nepuțintelor omenești.

LUCRĂRILE DIAVOLULUI

(1 Ioan 3:8) – Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca nimicească lucrările diavolului.”

1. Să înșele, să amăgească toți oamenii – unul nu scapă să nu treacă prin ispitirile lui. Nu există „concediu de odihnă” atâta timp cât el este pe pământ.

(2 Corinteni 4:4) – … a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”

Cum își face lucrarea?

– se folosește de influența mass-mediei;

Există atâtea unelte în mâna lui prin care lucrează să ducă oamenii în rătăcire și păcat încât nu există șansă de scăpare.

Efectele audio-vizualului cu toate „cenzurile” făcute de C.N.A. sunt încă în mâinile Satanei. Cum pot argumenta acest lucru? Prin roadele pe care le aduce încă de timpuriu în viețile copiilor, tinerilor și .. până la cei ce fac eforturi mari să asculte sau să vadă emisiunile difuzate.

Ce promovează aceasta pe calea undelor? Sfințenia? Împărăția Lui Dumnezeu? NU

Să spunem și noi ca psalmistul: „Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;
urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.” (Psalmul 101:3) și „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” (Psalmi 16:8)

– lucrează prin oamenii fărădelegii și religiile false;

Cine au fost cei care L-au judecat și omorât pe Domnul nostru? „ … pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.(Faptele Apostolilor 2:23) – cine erau aceștia? oamenii religioși și politici din acea vreme.

Un alt text scris de apostolul Pavel adunării din Corint – (1 Corinteni 6:1-6) – „Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? Deci când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate? Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor!”

Tot adunării din Corint în cea de a doua scrisoare apostolul Pavel le spune:

(2 Corinteni 6:15) – „Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?” – Belial, în Vechiul Testament ne sunt prezentați oamenii stricați (Judecători 19:22) „Pe când se veseleau ei, iată că oamenii din cetate, nişte fii ai lui Belial, oameni stricaţi, au înconjurat casa, au bătut la poartă şi au zis bătrânului, stăpânul casei: „Scoate pe omul acela care a intrat la tine, ca să ne împreunăm cu el”.”

Apelăm noi atunci când dorim să rezolvăm o problemă la acești oameni? Ei reprezintă Legea, dar cât de morală este această lege și cât de mult ajută aceasta la stârpirea răului? Vedem că închisorile sunt pline și nu mai este loc dar, ajută aceste măsuri pentru ca răul să fie oprit? Sau încurajează mai mult? Se aplică aceasta fără părtinire? sau se aplică diferențiat de la persoană la persoană? și lista poate continua.

Am aflat de curând o știre despre o persoană bolnavă care nu avea bani pentru tratament și care a preferat să facă o infracțiune pentru a intra la pușcărie că acolo să poată primi îngrijiri medicale. Există multe alte cazuri de persoane în lipsă care preferă pușcăria.

Adevărata lege care lupta împotriva fărădelegii o găsim în Israel în Vechiul Testament în timpul lui Moise. Acum, legea este plină de fărădelege pentru că cei care o aplică nu sunt oameni sub stăpânirea Lui Dumnezeu care să asculte de El.

Legea de acum încurajează hoția, minciuna și … fărădelegea.

Legea este pentru cei fărădelege și nu pentru sfinți. Noi trebuie să o respectăm și să ne temem de ea, dar nu avem dreptul să o folosim pentru noi în judecăți cu ceilalți și mai ales cu frații din adunare. Biblia ne învață altceva și noi trebuie să o aplicăm.

De ce spun lucrurile acestea? Pentru că dacă Legea lui Moise era dreaptă și cerea „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”, legea Domnul transmisă pentru cei ce vor moștenii Împărăția o găsim în predica de pe munte (Matei capitolele 5, 6 și 7) unde suntem învățați cum trebuie să ne raportăm la dușmani și la cei ce ne fură și ne fac rău și la cei ce ne prigonesc din pricina credinței. Și nu am văzut acolo un singur loc în care Domnul să ne spună să apelăm la puterile judecătorești ale statului în drept. Însuși Domnul când a fost în fața lui Pilat și acesta îi spunea că el are putere să-i de-a drumul, Domnul îi spune: N-ai avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus.” (Ioan 19:11)

Un alt exemplu, pe care îl apreciez, este cel al lui David când fugea de fiul său Absalom iar pe drum Simei, unul din poporul său începe și-l blesteme și să arunce cu pietre după el. Atunci Abișai, om din corpul de armată îi cere voie să-i taie capul, dar David îi zice: „ … Dacă blestemă, înseamnă că Domnul i-a zis: ‘Blestemă pe David!’ Cine-i va zice dar: ‘Pentru ce faci aşa?’” (2 Samuel 16:10)

Apostolul Petru ne arată și el exemplul Domnului și ne spune: „Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. (1 Petru 2:21-23) Cine era Cel la care Domnul Isus se supunea și accepta să fie judecat? Dreptului Judecător adică, Dumnezeu.

Diavolul dorește să fim împlicați în cât mai multe divergențe și să fim prinși cu acestea căutând să ne facem dreptate cu ajutorul sistemului lui de conducere, să apelăm la el.

– învățători care propagă învățătura Diavolului

(1 Timotei 4:1-2) – Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.

Sunt multe biserici care își zic creștine și care, dacă te uiți la practicile lor te îngozești și te întrebi de unde le-au scos ca din Biblie nu. Dar știm că „ … nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. (2 Corinteni 11:14) și „când un orb călăuzește pe un alt orb vor cădea amândoi în groapă” și aici se referă la învățătorii Legii din acea vreme.

Câte biserici mai predică adevărata Evanghelie și câte mai urmează setul de instrucțiuni numit „dreptarul învățăturilor sănătoase” sau „credința dată sfinților odată pentru totdeauna”? Influența lumii și a practicilor păgâne, sistemul de valori și de conducere al Satanei este pus la loc de cinste în aceste biserici. Pe cine îl propovăduiesc acestea? Nu pe Domnul Creatorul cerului și pământului.

2. Să asuprească, să țină în robie cât mai mulți oameni –

(Evrei 2:15) – „El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.”

Boldul morții este păcatul (1 Corinteni 15:55-56) „ … oricine trăiește în păcat este rob al păcatului.” și inclusiv lui Satan.

(Ioan 8:33-34) – „Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?” Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.”

Avem un caz prezentat de prima adunare: (Faptele Apostolilor 5:3) – Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?”

Cum ia umplut Satana inima? A turnat cu găleata?

El picură amărăciune, invidie, răutate și minciună în inima celor lesne crezători, care nu veghează și nu sunt atenți la uneltirile Diavolului și, în felul acesta, inima lor ajunge să fie umplută. Dacă acceptăm mizeriile lui cele mai mici ne trezim în cele din urmă cu o inimă plină de resentimente și ură.

(Romani 6:16) – Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?”

Cu puțin timp înainte ca Domnul Isus să fie prins El le spune ucenicilor: vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine,” (Ioan 14:30)

Întrebarea mea este: în mine și în tine are ceva? Acel „ceva” din el poate fi orice păcat la care nu vrei să renunți, orice invidie, egoism sau răutate, orice lucru care îl caracterizează și îl arată pe el.

Noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6) Atunci când ispita se apropie de tine să faci un lucru care nu ești sigur că este greșit (pentru ca Diavolul ți-l pune într-o lumină care să pară corect și bun), pune-L pe Domnul Isus în locul tău. Îl vezi pe Domnul făcând lucrul acela? Dacă da, atunci poți să mergi mai departe, dar dacă nu, gândește-te cine te îndeamnă și cu ce scop.

Mai am câteva versete din Scriptură care ne ajută în acest sens:

(Romani 14:23) – „ … Tot ce nu vine din încredinţare e păcat.”

(1 Corinteni 6:12) – „Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”

(1 Tesaloniceni 5:22) – „Feriţi-vă de orice se pare rău. ”

(Iacov 4:17) – „Deci cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat!”

3. Să producă suferință cât mai multă, războaie, boli și cataclisme ca oamenii să-L acuze pe Dumnezeu.

(Luca 11:14)Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieşit dracul, mutul a grăit şi noroadele s-au mirat.”

(Luca 4:35) – Isus l-a certat şi i-a zis:„Taci şi ieşi din omul acesta!”Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit din el, fără să-i facă vreun rău.”

(Matei 17:18) – „Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela.”

Atât Domnul cât și ucenicii nu foloseau termenii medicali când era vorba de suferințe datorate stăpânirii Satanei.

(Faptele Apostolilor 10:38) – cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

(Faptele Apostolilor 8:7) – Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate și scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi.”

Aceste lucruri nu sunt basme istorisite de ucenici ci adevărul pe care Domnul la făcut descoperit ca noi să știm.

(Luca 13:16) – Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani.”

(Luca 8:2) – „ … şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli: Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci.”

(Luca 9:1) – „Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.”

Vedem că existau boli pe care Domnul le vindeca dar existau suferinți provocate de stăpânirea unor duhuri de draci.

Oamenii credeau că Domnul Isus este un om bolnav de „shizofrenie paranoidă” (termenii medicali de astăzi) – ”Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?” (Ioan 7:19-20) Un paranoic crede că este urmărit și că cei apropiați caută să îl omoare.

4. Să fure Evanghelia și să împiedice răspândirea ei.

– să fure sămânța Cuvântului / Evanghelia din inima oamenilor care ascultă

(Marcu 4:15) – Cei înfăţişaţi prin sămânţa căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat Cuvântul, dar, după ce l-au auzit, vine Satana îndată şi ia Cuvântul semănat în ei.”

– împiedică vestirea Evangheliei

(1 Tesaloniceni 2:18) – Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana.”

– întinde curse celor salvați

(2 Timotei 2:26) – „ … şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa Diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.”

(1 Timotei 3:7) – Trebuie să aibă şi o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară şi să cadă în cursa diavolului.

(1 Petru 5:8) – Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

– să fure bucuria mântuirii din inima celor salvați

Când ucenicii s-au întors din misiune și au văzut că până și dracii le sunt supuși, Domnul le îndreaptă atenția spre poziția lor de răscumpărați și moștenitori ai cerului și le spune: Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:20) și în (Ioan 15:11) – V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină.”

Unde este această bucurie în viețile noastre de cele mai multe ori?

(Efeseni 4:31) – Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.”

(Evrei 12:15) – Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea.”

5. Să pârască pe cei credincioși, acuzându-i și punându-i într-o lumină proastă în fața Domnului.

Dacă aceștia sunt salvați și păstrați de mâna Domnului pentru mântuire, el nu poate decât să-i facă de ocară înaintea Lui și să-I ceară să fie încercați/testați.

Exemplul in cazul lui Iov din cartea cu același nume capitolele 1 și 2:1-10

(Zaharia 3:1) – El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască.”

(Luca 22:31) – Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.”

(Apocalipsa 12:10) – Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.”

CUM NE PUTEM ÎMPOTRIVI?

(Iacov 4:7) – „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.”

(1 Petru 5:9) – Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.”

El este pregătit de luptă tot timpul, el are planuri de atac și știe cum și prin cine să atace. Noi cum acționăm? Cum ați vede o astfel de armată sau împărăție care ar sta nepăsătoare de planurile și acțiunile dușmanilor?

1. Conștientizând prezența și acțiunile Diavolului în jurul nostru.

(Matei 10:16) – Iată , Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii.” vezi și (Luca 10:3)

2. Stând aproape de Dumnezeu

Diavolul nu are nimic împotrivă să crezi în Dumnezeu și din când în când să mai faci și ceva spiritual cum ar fi: să mergi la o biserică, să citești din Scriptură, să faci fapte bune și chiar să te rogi. El este încântat de religiozitate, e lumea lui.

Satanei îi plac jumătățile de măsură și lucrurile amestecate dar, Domnul cere:

(Matei 22:37) – Isus i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.

(Matei 6:24) – Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. și (Luca 16:13)

(Matei 4:10) – Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.” și (Luca 4:8)

Nu trebuie să ne amăgim. Dacă nu suntem fermi în relația cu Dumnezeu căutând tot timpul să ne împotrivim lucrărilor lui Satana, el are de câștigat iar noi de pierdut.

3. Prin credința în ceea ce a realizat Domnul prin jertfa Sa

(Coloseni 2:15) –A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.”

(Ioan 16:33) – V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

(Romani 8:37) –Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.”

(1 Ioan 2:13-14) – Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.”

(1 Ioan 4:4) – Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”

(1 Ioan 5:5) – Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?”

(Apocalipsa 12:11) – Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.”

Când Domnul Isus Cristos intră în contact cu un posedat de o legiune de demoni, aceștia îL roagă să nu-i trimită în adânc înainte de vreme. (Luca 8:26-33)

Satan este biruit, el este ca și judecat, el știe că mai are puțină vreme, de aceea fiecare credincios adevărat trebuie să-i reamintească acest lucru când simte că vine la el cu diverse oferte.

4. Prin veghere și rugăciune constantă

(Luca 21:36) – „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

(1 Petru 5:8) – „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

(Coloseni 4:2) – Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.

5. Fiind echipați în fiecare moment cu uniforma de luptă

(Efeseni 6:10-19) – „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului….”

Care este armura de luptă pe care trebuie să o îmbrăcăm zilnic?

– Mijlocul încins cu adevărul – (1 Ioan 2:4 și 21); (1 Ioan 1:6 și 8) deci, De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, … „ (Efeseni 4:25) deoarece „El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44)

– Platoșa neprihănirii – Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.” (Matei 6:33) și (Romani 3:22)

– Încălțați cu râvna Evangheliei păcii – „ … Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” (Isaia 52:7) și Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc, şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (1 Corinteni 9:16)

– Scutul credinței – Când Domnul era ispitit de Diavolul, El S-a apărat tot timpul cu scutul acesta. Credința aceasta nu este doar să crezi în Dumnezeu, pentru că „și dracii cred și se înfioară”, ci este o puternică încredințare în Cuvântul Său în promisiunile Sale în standardul de viață și de umblare cu Dumnezeu. „ … vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3)

– Coiful mântuirii – Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.”

(1 Tesaloniceni 5:8) „Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.” (Evrei 10:39)

– Sabia Duhului care este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU – Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” (Evrei 4:12) În același timp când Domnul se apăra de ispitirea celui rău El îl lovea cu sabia Cuvântului: „este scris … ”.

Să strângem Cuvântul în inima noastră ca la vreme de nevoie să ne putem împotrivi celui rău și să învățăm să-l mânuim cu înțelepciune astfel încât să nu rănim pe cei de lângă noi.

În final, vrem nu vrem, într-o tabără tot suntem. În această lume nu există nici un loc de refugiu pentru cei imparțiali și nehotărâți. Fiecare om este în același timp doar o unealtă. Depinde doar în mâna cui se află.

A lui Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos să fie toată gloria în veci vecilor!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.