,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” – Joseph Hooke, apologet baptist englez .

CUM NE RAPORTĂM LA ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU? de George Vladu

CUM NE RAPORTĂM LA ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU?

Adevărul Lui Dumnezeu sunt Cuvintele Lui, Scriptura, care astăzi se găsește în aproape orice casă, este citită (mai mult cântată) în toate bisericile și este folosită de oamenii legii ca sprijin pentru întărirea unui adevăr declarat, dar care, este atât de puțin studiată și crezută de cei care ne-o flutură prin față ca fiind Cartea Sfântă – Cuvântul Lui Dumnezeu.

Aceste texte menționate mai jos sunt parte din Cuvântul Adevărat pe care doresc să-L analizăm și să-L judecăm dacă se merită crezut sau nu. Iar dacă ele sunt demne de încredere, să ne cercetăm în lumina lor și să ne punem viața în conformitate cu cerințele Lui. Ele pot fi și un ajutor pentru cel ce dorește să studieze Cuvântul.

„Sfințește-i prin adevărul Tău, Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

„Cerul și pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece” (Matei 24:35)

Ce a mărturisit Dumnezeu Domnul despre cuvintele Lui:


Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.” (Isaia 45:19)

Ce a spus Domnul Isus:

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi nu ştiţi nici de unde vin nici unde Mă duc.” și deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte şi Tatăl, care M-a trimis.”

(Ioan 8:14 și 18)

Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi, dar Cel ce M-a trimis este adevărat, şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.(Ioan 8:26)

Atunci, un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. Da”, a răspuns Isus. Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:37)

Ce au spus îngerii:

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.” (Daniel 10:21)


„Şi îngerul mi-a zis: „Aceste
cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate.” (Apocalipsa 22:6)

Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”.” (Apocalipsa 21:5)


„Apoi mi-a zis: „Scrie: ‘Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!’ Apoi mi-a zis: ‘Acestea sunt
adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!’ ” (Apocalipsa 19:9)

Ce au spus oamenii credincioși ai Lui Dumnezeu:


„Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie;
judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.” (Psalmi 19:9)


Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale,
Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.”
(Psalmi 93:5)

„Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate;
toate poruncile Lui sunt adevărate, …” (Psalmi 111:7)


Temelia Cuvântului Tău este adevărul şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice. (Psalmi 119:160)

Ce au spus oamenii, regi și împărați:


„Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate
lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)

Ce spunem, tu și eu?

Pentru aceasta am selectat mai jos o lista cu versete prin care Domnul Isus a întărit cuvintele Sale că sunt adevărate. Nu că doar acestea sunt vrednice de crezare dar cel puțin acestea dacă sunt crezute pot avea un impact major în viețile noastre.

Unele sau împlinit în Domnul Isus, altele au fost pentru ucenici iar altele pentru poporul Israel, unele pentru credincioși dar alte pentru necredincioși, dar sigur multe dintre ele sunt pentru mine și tine. Poți să le indentifici pe acelea care îți sunt adresate?

În măsura impactului pe care acestea îl au asupra vieții noastre putem spune că ele sunt crezute cu adevărat și au valoare înaintea Lui Dumnezeu.


(Matei 5:18) – „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”

(Matei 5:26) – „Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”

(Matei 6:2) – „Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.”

(Matei 6:5) – „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.”

(Matei 6:16) – „Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.”

(Matei 8:10) – „Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.”

(Matei 10:15) – „Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei, decât pentru cetatea aceea.”

(Marcu 6:11) – „Şi, dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să scuturaţi îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei decât pentru cetatea aceea.”

(Matei 10:23) – „Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului.”

(Matei 10:42) – „Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

(Matei 25:40) – „Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’”

(Matei 25:45) – „Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte ne însemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’”

(Marcu 9:41) – „Şi oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.”

(Matei 11:11) – „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.”

(Matei 13:17) – „Adevărat vă spun că mulţi prooroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.”

(Matei 16:28) – „Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.”

(Marcu 9:1) – „El le-a mai zis: „Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere”.”

(Luca 9:27) – „Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

(Matei 17:20) – „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.”

(Matei 21:21) – „Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci, chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: ‘Ridică-te de aici şi aruncă-te în mare’, se va face.”

(Marcu 11:23) – „Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ‘Ridică-te şi aruncă-te în mare’ şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.”

(Matei 18:3) – „şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.”

(Marcu 10:15) – „Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu nici un chip nu va intra în ea!”

(Luca 18:17) – „Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu nici un chip nu va intra în ea.”

(Matei 18:13) – „Şi, dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu se rătăciseră.”

(Matei 18:18) – „Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.”

(Matei 19:23) – „Isus a zis ucenicilor Săi:„Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.”

(Matei 19:28) – „Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

(Matei 20:23) – „Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu, dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu”.”

(Matei 21:31) – „Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.”

(Matei 23:36) – „Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.”

(Matei 24:2) – „Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”

(Matei 24:34) – „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.”

(Marcu 13:30) – „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.”

(Luca 21:32) – „Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri.”

(Matei 24:45-47) – „ Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa! Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.”

(Luca 12:37) – „Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească.”

(Luca 12:44) – „Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.”

(Matei 25:12) – „Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu vă cunosc!’”

(Matei 26:13) – „Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

(Marcu 14:9) – „Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

(Matei 26:21) – „Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde”.”

(Marcu 14:18) – „Pe când şedeau la masă şi mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde”.”

(Ioan 13:21) – „După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”

(Matei 26:34) – Adevărat îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori”.”

(Marcu 14:30) – „Şi Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori”.”

(Ioan 13:38) – „Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.”

(Marcu 3:28) – „Adevărat vă spun că toate păcatele şi toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veşnic.”

(Marcu 8:12) – „Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.”

(Marcu 10:29-30) – „Isus a răspuns: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”

(Marcu 12:43-44) – „Atunci, Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie, căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască”.”

(Luca 21:3) – „Şi a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi ceilalţi, …”

(Marcu 14:25) – „Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua când îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”

(Luca 4:24-25) – „Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că nici un proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel, …”

(Luca 18:29-30) – „Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-şi fi lăsat casa sau nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică”.”

(Luca 23:43) – Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”.”

(Ioan 1:51) – „Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul omului”.”

(Ioan 3:3) – „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.”

(Ioan 3:5) – „Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

(Ioan 3:11) – „Adevărat ,adevărat îţi spun că noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut, şi voi nu primiţi mărturia noastră.”

(Ioan 5:19) – „Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.”

(Ioan 5:24) – „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

(Ioan 5:25) – „Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce-l vor asculta vor învia.”

(Ioan 6:26) – „Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.”

(Ioan 6:32) – Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, …”

(Ioan 6:47) – „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.”

(Ioan 6:53) – „Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.”

(Ioan 8:34) – Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.”

(Ioan 8:51) – „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”

(Ioan 8:58) – „Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”

(Ioan 10:1) – Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.”

(Ioan 10:7) – „Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor.”

(Ioan 12:24) – „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă.”

(Ioan 13:16) – „Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.”

(Ioan 13:20) – „Adevărat, adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primeşte şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

(Ioan 14:12) – „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl, …”

(Ioan 16:7) – „Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”

(Ioan 16:20) – „Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.”

(Ioan 16:23) – „În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu,vă va da.”

(Ioan 21:18) – „Adevărat, adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.